Sony Xperia XA Ultra - Buka aplikasi Video

background image

Buka aplikasi Video

Pake aplikasi Video jang mutar pilem tur eusi video nu sejen nu geus disimpen atawa

diundeur ka na alat Anjeun. Aplikasi ieu ngaladenan pituduh program TV jeung pilihan

pikeun minton inpormasi program nu wincik jeung eusi nu pakait, kaasup kiriman media

sosial ngeunaan nu anjeun resep. Anjeun bisa make aplikasi jadi kadali jauh jeung alat

imah nu kompatibel. Anjeun oge bisa muter pilem dina alat nu sejen nu disambungkeun

ka jaringan nu sami atawa disimpen di panyimpenan awan.

Sababaraha fayil video bisa jadi teu bisa diputer di aplikasi Video. Kasadiaan pituduh program

TV jeung kadali jauh manawi beda dumasar ka pasar jeung alat nu nyambung.

1

Buka menu layar utama .

2

Tempo pituduh program

3

Refresh eusi

4

Kadali jauh

5

Neangan eusi

6

Pindah diantawis nempo eusi pustaka anjeun, Program nu sohor, Program nu ditayangkeun, Serial TV,

Pilem, jeung Program nu disarankeun.

7

Sered gigir kenca layar ka katuhu pikeun muka menu, kotektak eusi, jeung saluyukeun setelan

8

Ketok program pikeun meunangkeun inpormasi nu wincik jeung eusi nu pakait

Cara nganggo alat Anjeun jadi kadali jauh

Supados bisa nganggo alat Anjeun jadi kadali jauh jeung alat imah nu kompatibel, mimiti

anjeun kedah masangkeun alat. Pikeun milampah ieu, kadua alat kedah disambungkeun

ka jaringan nu sami. Pikeun inpormasi salengkepna ihwal alat nu kompatibel, buka

Daptar alat nu kompatibel

.

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Video.

2

Ketok buka menu layar utama, teras ketok

Tambah alat.

3

Pilih hiji alat imah tina daptar .

4

Tulis nomer pandaptaran nu dipinon dina alat imah, jeung turutan parentah pikeun

ngarengsekeun pamasangan ieu.
Saenggeus rengse nyapasangkeun, ikon pikeun pungsi kadali jauh bakal nembongan

nu ngamungkinkeun anjeun make alat jadi kadali jauh nu ngapungsi sapinuhna pikeun

alat imah.

112

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngarobah setelan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Video.

2

Ketok buka menu layar utama, teras ketok

Setelan.

3

Robah setelan sasuai ka nu dipikahoyong.

Cara muter hiji video

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Video.

2

Teangan terus ketok video nu ku Anjeun hayang diputer. Lamun video teu

dipintonkeun dina layar, ketok jang muka menu layar utama teras panggihan tur

ketok video nu hayang diputer.

3

Pikeun nembongkeun atawa nyumputkeun kadali, ketok layar eta.

4

Pikeun ngareureuhkeun puteran, ketok . Pikeun hanca muter, ketok .

5

Pikeun muter ulang, sered pananda bar kamajuan ka kenca. Pikeun gancang

teraskeun, sered pananda bar kamajuan ka katuhu.

Pikeun ngarobah setelan sora basa video keur diputer

1

Basa hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok >

Setelan sora, teras robah setelan nu dipikahoyong.

3

Sawaktos rengse, ketok

OKE.

Pikeun ngabagikeun hiji video

1

Sawaktos hiji video keur diputerkeun, ketok , teras ketok

Bagikeun.

2

Ketok aplikasi nu Anjeun hoyong pake pikeun ngabagikeun video nu dipilih, teras

turutan lengkah nu cocog pikeun ngirimkeunana.