Sony Xperia XA Ultra - Maca jeung ngirim talatah

background image

Maca jeung ngirim talatah

Aplikasi Talatah nempokeun talatah Anjeun sapertos peguneman, nu hartina yen sadaya

talatah ka sareng tina jalma nu tangtu bakal digrupkeun. Pikeun ngirim talatah

multimedia, Anjeun kudu ngabenerkeun setelan MMS dina alat Anjeun. Tingal

Setélan

Internét jeung MMS

di kaca 44.

Jumlah karakter nu Anjeun bisa kirim dina hiji talatah teks tunggal beda-beda tergantung kana

operator jeung basa nu Anjeun pake. Ukuran maksimum talatah multimedia, nu nyartakeun

ukuran payil media tambahan, tergantung oge ka operatorna. Kontak operator jaringan Anjeun

kanggo inpo nu lain.

1

Mulang ka daptar paguneman

2

Telepon ka nu ngirim talatah

3

Tempo pilihan nu lain

4

Talatah nu dikirim jeung nu ditampa

5

Kirim talatah lengkep

6

Tambahkeun gagantel

Pikeun nyieun sareng ngirim talatah

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus teangan jeung ketok .

2

Ketok .

3

Tulis ngaran atawa nomer telepon panarima, atawa inpo kontak sejen nu anjeun

simpen ngeunaan panarima, tur pilih tina daptar nu aya. Upami panarima teu

kadaptar na kontak, asupkeun nomer panarima sacara manual.

4

Mun anjeun bade ngirim talatah grup, ulang prosedur nu dijelaskeun di luhur

pikeun nambah pamilon leuwih loba.

5

Ketok

Tulis talatah jeung tuliskeun teks talatah Anjeun.

6

Upami Anjeun hoyong nambahkeun gagantel, pilih pilihan gagantel nu pakait.

7

Pikeun ngirim talatah, ketok kenop nu dumasar ka kartu SIM nu bade diangge.

Upami Anjeun kaluar ti talatah saencan ngirim, talatah eta bakal disimpen jadi rancangan.

Paguneman eta digantelkeun sareng

Konsep: kecap.

Cara maca talatah anu ditampa

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu dipikahoyong.

3

Upami talatah teu acan diundeur, ketok talatahna.

Sadaya talatah anu ditampa disimpen sacara standar dina mémori alat.

80

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngabales hiji talatah

1

Tina Layar Utama, ketok , terus teangan jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah.

3

Tuliskeun balesan Anjeun tur ketok .

Pikeun neraskeun hiji talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus teangan tur ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah nu Anjeun hoyong teruskeun.

3

Toel jeung tahan talatah nu Anjeun hoyong teruskeun, terus ketok

Teraskeun

talatah.

4

Tulis ngaran atawa nomer telepon panarima, atawa inpo kontak sejen nu anjeun

simpen ngeunaan panarima, tur pilih tina daptar nu aya. Upami panarima teu

kadaptar na kontak, asupkeun nomer panarima sacara manual.

5

Ngedit talatah, lamun dibutuhkeun, terus ketok .

Cara nyimpen payil nu aya di talatah nu ditampi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Upami talatah teu acan diundeur, ketok talatahna.

3

Toél jeung tahan payil nu anjeun hoyong simpen, teras pilih pilihan nu

dipikahoyong.