Sony Xperia XA Ultra - Gmail™‎

background image

Gmail™

Upami anjeun gaduh akun Google™, anjeun tiasa make aplikasi Gmail™ pikeun maca

jeung nulis talatah surelek.

85

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Nempo daptar kabeh akun Gmail jeung polder

2

Neangan talatah surelek

3

Daftar talatah surelek

4

Tulis talatah surelek

Cara nempo inpo nu leuwih lengkep ihwal Gmail™

Sawaktos aplikasi Gmail kabuka, ketok , teras panggihan jeung ketok

Pitulung.

86

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.