Sony Xperia XA Ultra - Setelan polumeu

background image

Setelan polumeu

Anjeun tiasa nyetel polumeu rington kanggo sauran telepon sareng bewara oge kanggo

musik jeung pamuter video.

Ngaluyukeun polumeu rington make kenop polumeu

Pencet tombol polumeu ka luhur atawa ka handap.

Nyetél volumeu media nu diputer nganggo konci volumeu

Mun muter tembang atanapi ningali video, pencét konci volumeu kaluhur atanapi

kahandap mun layar dikonci.

Cara aktipkeun modeu geter

Pencét kenop polumeu handap atawa luhur dugi

katémbong.

Pikeun nyaluyukeun tingkat polumeu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Sora & bewara.

3

Sered geseran polumeu ka posisi nu dipikahoyong.

Anjeun oge tiasa mencet kenop polumeu luhur atawa handap jeung ketok

pikeun

nyaluyukeun rington, pamuter media atawa tingkat polumeu alarm kapisah.

54

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang nyetel alat Anjeun ambeh ngageter lamun aya telepon asup

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara.

3

Sered geseran di sisi

Oge geter jang telepon ka katuhu.

Pikeun nyetel rington

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Rington telepon.

3

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina

alat anjeun.

4

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Rengse.

Pikeun milih sora bewara

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Bewara sora.

3

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina

alat anjeun.

4

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Rengse.

Sababaraha aplikasi gaduh sora bewarana sorangan nu husus, nu tiasa Anjeun pilih ti setelan

aplikasi.

Ngaktifkeun nada toel

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Sora & bewara > Sora nu sejen.

3

Sered geseran di gigireun

Sora kenop telepon jeung Sora rampa ka katuhu.