Sony Xperia XA Ultra - Setélan layar

background image

Setélan layar

Ngaluyukeun kacaangan layar

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Tingkat kacaangan.

3

Sered slaider keur nyaluyukeun kacaangan.

Ngurangan tingkat kacaangan ningkatkeun kinarya batre.

Nyetel layar meh ngageter upami ditoel

1

Tina Layar utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Sora nu sejen.

3

Sered geseran di sisi

Geter mun dirampa ka katuhu. Layar ayeuna ngageter mun

anjeun ngetok kenop lemes sareng aplikasi nu ditangtukeun.

Ngaluyukeun waktos cicing samemeh layar dipareuman

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok

Setelan > Layar > Sare.

3

Pilih hiji opsi.

Pikeun gancang mareuman layar, pencet sakedeung kenop daya .

Kadali lampu latar pinter

Kadali lampu latar pinter ngajaga layar terus hurung salila alat dicekel ku Anjeun. Pas alat

diteundeun, layar bakal pareum dumasar kana setelan modeu sare Anjeun.

Ngaktipkeun pungsi Kadali lampu latar pinter

1

Tina Layar utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Kadali lampu tkng Smart.

3

Sered geseran ka katuhu.

Ngabitingan layar

Pake ngabitingan layar jang nyetel alat Anjeun pikeun ngan mintonkeun layar aplikasi

husus. Contona, lamun Anjeun maenkeun kaulinan jeung teu kahaja noel kenop napigasi

56

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Utama, pitur ngabitingan layar nyegah layar aplikasi kaulinan nu aktip pikeun

disumputkeun. Anjeun bisa oge make pitur ieu lamun Anjeun nginjeumkeun alat ka

jelema sejen supados maranehna hese ngakses aplikasi sejen. Contona, Anjeun bisa

nginjeumkeun alat Anjeun ka jelema sejen jang moto jeung ngabiting layar ka aplikasi

Kamera jadi jelema eta teu gampang bisa make aplikasi sejen sapertos Surelek.

Ngabitingan layar lain mangrupakeun pitur kaamanan tur teu bener-bener nyegah pamake

sejen tina muka bitingan layar jeung ngakses alat Anjeun. Jang ngajagi data, Anjeun kudu

nyetel alat Anjeun jang nembongkeun konci layar PIN, kecap akses atawa pola samemeh

jelema sejen bisa muka bitingan layar.

Jang ngaktipkeun ngabitingan layar

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Konci layar & kaamanan > Nempelkeun layar.

3

Sered geseran ka katuhu.

4

Upami anjeun teu nyetel pola, PIN atawa kecap akses konci layar dina alat anjeun,

seret panggeser di sisi

Konci alat upami nyabut seumat ke katuhu teras pencet

pilihan. Mun anjeun tos ngaktipkeun konci layar, teras seret panggegser pikeun

ngaktipkeun pilih kaamanan nu kakait saenggeus anjeun ngaktipkeun seumatan

layar.

Pola, PIN atawa kecap akses teu wajib pikeun pungsi seumatan layar.

Jang ngabiting layar

1

Pastikeun yen bitingan layar diaktipkeun dina alat anjeun.

2

Buka aplikasi jeung asup ka layar nu anjeun hayang gabung.

3

Ketok .

4

Pikeun minton ikon bitingan layar , gesek ka luhur.

5

Ketok .

6

Dina jandela mecenghul nu ditembongkeun, ketok

Beunang.

Jang muka bitingan layar

1

Dina layar nu dibitingan, toel jeung tahan terus babarengan.

2

Leupaskeun kenopna duanana.

Lamun nyirian pilihan kaamanan pas anjeun ngaktipkeun pungsi ngabitingan layar, anjeung

kudu ngasupkeun pola, PIN atawa kecap akses jang muka konci alat saacan layar bisa dibuka

bitinganna.