Sony Xperia XA Ultra - Modeu super jelas

background image

Modeu super jelas

Modeu super jelas ningkatkeun kacaangan tur saturasi warna poto jeung video Anjeun

pas ditingali dina alat.

60

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngaktipkeun modeu Super-vivid

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Paningkatan gambar.

3

Ketok kenop radio

Modeu Super hirup upami ieu teu acan dipilih.