Sony Xperia XA Ultra - Panyimpenan jeung memori

background image

Panyimpenan jeung memori

Alat Anjeun gaduh sababaraha pilihan panyimpenan jeung memori.

Panyimpenan internalna kirang langkung

16 GB jeung dipake keur nyimpen undeuran

atawa eusi hasil transper salian ti setelan jeung data pribadi. Sababaraha conto data nu

disimpen ka panyimpenan internal ieu nyaeta setelan alarm, musik, sareng basa; surelek,

tetengger, acara almenak; poto; video sareng musik.

Anjeun bisa make kartu memori nu bisa dicabut nu kapasitas panyimpenan na maksimal

200 GB pikeun boga ruang panyimpenan nu leuwih lega. Payil media sareng sababaraha

aplikasi sareng data nu pakait, tiasa dipindahkeun ka tipeu memori ieu pikeun

ngosongkeun panyimpenan internal. Sababaraha aplikasi, contona, aplikasi Kamera,

tiasa nyimpen data langsung ka kartu memori.

Memori dinamis (RAM) kirang langkung

3 GB jeung teu bisa dipake keur panyimpenan.

RAM dipakena keur nanganan aplikasi nu keur jalan jeung sistem operasina.

Anjeun bisa jadi kudu meuli misah hiji kartu memori.

Baca deui salengkepna ngeunaan pamakean memori dinu alat Android ku ngundeur Buku

manual pikeun alat anjeun di

www.sonymobile.com/support/

.

Ningkatkeun kinarya memori

Memori dina alat anjeun bakal pinuh ku pamakean normal. Lamun alat ngamimitian alon,

atawa aplikasi ngadadak pareum, anjeun kedah merhatoskeun:

Kudu boga panyimpenan internal kosong leuwih ti

500 MB.

Tutup aplikasi nu keur jalan tur teu dipake ku anjeun.

Pupus memori kas keur sadaya aplikasi.

Pupus pamasangan aplikasi undeuran nu teu kapake.

Pindahkeun aplikasi kana kartu memori lamun panyimpenan internal pinuh.

Transper poto, video, jeung musik ti memori internal kana kartu memori.

Upami alat anjeun teu tiasa maca eusi kartu memori, bisa wae kartu memorina kudu

dipormat. Inget yen kabeh eusi dina kartu memori bakal dipupus lamun kartu Anjeun

dipormat.

Lamun Anjeun ngagunakeun alat nu boga loba pamake, Anjeun kudu asup jadi nu gaduh alat,

nyaeta, pamake utama, jang bisa ngalakukeun tindakan husus, sapertos nransper data kana

kartu memori jeung pormat kartu memori.

Pikeun nempo status memori

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Panyimpenan & mémori.

Pikeun nempo jumlah RAM kosong sareng nu kapake

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

Cara mupus memori kas kanggo sadaya aplikasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Panyimpenan & mémori.

3

Ketok , terus ketok

Tingkat lanjut > Panyimpenan > Panyimpenan internal, teras

panggihan tur ketok

Data kas > OK.

Basa Anjeun mupus memori kas, Anjeun moal kaleungitan inpo atawa setelan nu penting.

38

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun transper payil media kana kartu memori

1

Pastikeun Anjeun tos nyelapkeun kartu memori ka alat Anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Panyimpenan & mémori > Transper data.

4

Cirian jinis payil nu anjeun hoyong transperkeun kana kartu memori.

5

Ketok

Transper.

Pikeun mindahkeun aplikasi ka kartu memori

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi nu Anjeun hoyong pindahkeun, teras ketok

Panyimpenan, teras di

handapeun Penyimpenan nu dipake, ketok

Robah > Kartu SD > Pindah.

Sababaraha aplikasi teu bisa dipindahkeun ka kartu memori.

Pikeun ngeureunkeun operasi aplikasi atawa ladenan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atawa ladenan, teras ketok

PAKSAKEUN LIREN > OK.

Cara ngapormat kartu memori

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Panyimpenan & mémori.

3

Ketok , teras ketok

Tingkat lanjut > Panyimpenan > Kartu SD > , teras ketok

Setelan > Pormat > Pupus & pormat.

Sakabeh eusi dina kartu memori kapupus sawaktos Anjeun pormat kartu eta. Pastikeun Anjeun

nyieun cadangan sadaya data nu anjeun hoyong simpen. Pikeun nyieun cadangan eusi Anjeun,

Anjeun bisa niron data eta ka komputer. Jang inpo nu leuwih lengkep, tingali

Ngatur payil

nganggo komputer

di kaca 37.