Sony Xperia XA Ultra - Ngajalankeun tes diagnosis di alat anjeun

background image

Ngajalankeun tes diagnosis di alat anjeun

Aplikasi Xperia™ Diagnostic bisa ngetes pungsi husus atawa ngajalankeun tes diagnosis

lengkep jang mariksa yen alat Xperia™ anjeun pungsi sawajarna.
Xperia™ Diagnostic bisa:

Ngira-ngira masalah potensial na hardware atawa software dina alat Xperia™ anjeun.

Mariksa kinarya aplikasi dina alat anjeun.

Nyatet nomer sauran eureun salila 10 poe katukang.

Ngaidentipikasi software nu dipasang jeung nyadiakeun inpormasi wincik ngeunaan alat

anjeun.

Aplikasi Xperia™ Diagnostic tos dipasang sateuacana dina ampir kabeh alat Android™

kaluaran Sony. Upami pilihan Diagnosis teu sadia dina

Setelan > Ihwal telepon atawa ti menu

ALAT dina aplikasi Rojongan, Anjeun bisa ngundeur persi leutikna make aplikasi Play Store™.

Ngajalankeun tes diagnosis husus

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Diagnostik > Tes .

3

Pilih tes tina daptar.

4

Turutan parentah terus ketok

Muhun atawa Heunteu pikeun ngonpirmasi yen pitur

jalan.

Ngajalankeun kabeh tes diagnosis

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Diagnostik > Tes > Jalankeun

sadayana.

3

Turutan parentah terus ketok

Muhun atawa Heunteu pikeun ngonpirmasi yen pitur

jalan.

130

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang ningali inpo wincik ngeunaan alat Anjeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Diagnostik > Pakta.