Sony Xperia XA Ultra - Ngadangukeun radio

background image

Ngadangukeun radio

Radio FM dina alat Anjeun berpungsi jiga radio FM biasa. Contona, anjeun tiasa

ngotektak teras ngadangukeun stasiun radio FM, teras nyimpen kana paporit. Anjeun

kedah nyambungkeun headset kabel atawa headphone ka alat samemeh anjeun bisa

make radio. Soalna, headset atawa headphone teh berpungsi jiga anteneu. Saentos

salah sahiji alat ieu disambungkeun, anjeun bisa mindahkeun audio ka speaker, upami

hoyong.

1

Daptar paporit

2

Kenop on/off radio

3

Nempo pilihan menu

4

Prekuensi nu dipasang

5

Simpen atawa cabut hiji saluran minangka paporit

6

Pilih nomer

7

Pita prekuensi – sered ka kenca atawa ka katuhu pikeun mindahkeun saluran

8

Pindahkeun pita prekuensi ka luhur pikeun neangan saluran

9

Saluran paporit nu disimpen

10 Pindahkeun pita prekuensi ka handap pikeun neangan saluran

Ngadangukeun ka radio FM

1

Sambungkeun headset atawa headphone ka alat.

2

Ti Layar Utama, ketok .

3

Panggihan teras ketok

Radio FM . Saluran anu sadia nembongan basa Anjeun

ngagulung dina pita gelombang.

Mun anjeun buka radio FM, saluran nu kasayagi muncul otomatis. Mun hiji saluran gaduh

inpormasi RDS, éta muncul sababaraha detik saentos anjeun mulai ngadangukeun.

Pikeun pipindah di antara saluran radio

Sered pita prekuensi ka kenca atawa ka katuhu.

Pikeun ngamimitian hiji teangan anyar kanggo saluran radio

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok

Teang saluran. Radio nyeken sadaya pita gelombang, sareng sadaya

saluran nu sadia dipintonkeun.

92

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun mindahkeun sora radio ka speaker

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok

Puter di sepeker.

Pikeun ngalihkeun sora ka headset atawa headphone, pincet teras ketok

Puter di

headphone.

Jang ngidentipikasi lagu di radio FM make TrackID™

1

Sawaktos lagu ieu diputer dina radio FM alat Anjeun, ketok , terus pilih

TrackID™.

2

Hiji indikator kamajuan nembongan sawaktos aplikasi TrackID™ milih laguna.

Upami identipikasi sukses, Anjeun dibere hasil na atawa daptar hasil nu mungkin.

3

Pikeun mulang ka FM Radio, ketok .

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong di sadaya nagara/wewengkon, atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sadaya wewengkon.