Sony Xperia XA Ultra - Nempo poto sareng video

background image

Nempo poto sareng video

Pake aplikasi Albeum pikeun nempo poto sareng muter video nu tos dicandak make

kamera anjeun, atawa pikeun nempo eusi nu sami nu tos disimpen ka alat anjeun.

Sadaya poto sareng video dipintonkeun dina grid nu disusun sacara kronologis.

1

Ketok ikon jang muka menu layar utama Albeum

2

Tempo pintonan slaid kabeh gambar atawa gambar nu ku Anjeun geus ditambahkeun kana paporit

3

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama Albeum

4

Untuyan tanggal item dina grup nu ayeuna

5

Ketok hiji poto atawa video pikeun muka eta dina salayar

6

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

Cara nempo poto jeung video

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Albeum.

3

Ketok poto atawa video nu Anjeun hoyong tempo. Upami ditaros, ketok .

4

Sintreuk kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu

pikeun nempo video atawa poto nu samemehna.

Pikeun nyetel layar jang muter otomatis mun dibalikkeun ke sisi, ketok

Puter eusi ti layar di

handap

Setelan > Layar > Upami alat diputer.

Ngarobah ukuran gambar leutik

Sawaktos Anjeun keur nempo gambar leutik poto sareng video di Albeum,

lebarkeun dua ramo Anjeun pikeun zum gede, atawa ciwit dua ramo anjeun

babarengan pikeun zum leutik.

Ngazum poto

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, lebarkeun dua ramo Anjeun pikeun zum gede,

atawa ciwit dua ramo Anjeun babarengan pikeun zum leutik.

Pikeun lalajo pintonan slaid poto Anjeun

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar,

teras ketok , teras ketok

Pintonan slaid pikeun mimiti muterkeun sadaya poto di

albeum.

2

Ketok hiji poto pikeun ngeureunkeun pintonan slaid.

105

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun muter hiji video

1

Dina Albeum, panggihan tur ketok video nu hayang diputer.

2

Ketok .

3

Upami taya kadali puter balik nu ditembongkeun, ketok layar pikeun

mintonkeunana. Pikeun nyumputkeun kadali, ketok layar deui.

Pikeun ngarereuh hiji video

1

Mun hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok .

Pikeun ngamajukeun gancang sareng ngamundurkeun hiji video

1

Mun hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Sered pananda wagel video nu keur diputer ka kenca pikeun ngamundurkeun,

atawa ka katuhu kanggo ngamajukeun gancang.

Nyetél volumeu hiji video

Pencét konci volumeu.