Sony Xperia XA Ultra - Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®

Lamun pausahaan Anjeun make akun Microsoft Exchange ActiveSync, Anjeun bisa

ngakses talatah surelek, pasini almenak sareng kontak pausahaan Anjeun sacara

langsung dina alat Anjeun. Saatos nyetel, Anjeun bisa manggihan inpo Anjeun dina

aplikasi

Surelek, Almenak jeung Kontak.

Cara nyetél akun EAS pikeun singkronisasi

1

Pastikeun anjeun boga wincik domain jeung pangladén (nu disadiakeun ku

administrator jaringan pausahaan).

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Ketok

Setelan > Akun & sink > Tambahkeun akun > Exchange ActiveSync.

4

Tulis alamat surélék pausahaan jeung kecap aksés anjeun.

5

Ketok

Salajengna. Alat anjeun bakal ngamimitian nyokot inpormasi akun. Lamun

gagal, asupkeun wincik domain jeung pangladén akun anjeun sacara manual terus

ketok

Salajengna.

6

Ketok

OKE pikeun ngidinan pangladén pausahaan ngadalikeun alat anjeun.

7

Pilih métodeu singkronisasi, jarak waktos singkronisasi jeung data nu badé

disingkronkeun ka alat, kawas kontak jeung éntri almenak.

8

Ketok

Salajengna, teras pilih jini bewara nu ditampa mun aya surelek asup.

9

Ketok

Salajengna deui. Tulis ngaran kanggo akun pausahaan, teras ketok

Rengse nyetel.

10

Lamun ditaros, aktipkeun administrator alat keur ngawidian pangladén pausahaan

anjeun setél aturan kaamanan anu tangtu dina alat anjeun, sapertos mareuman

rékaman sora jeung maké énkripsi panyimpenan. Lamun henteu, setélan akun

gagal.

Upami anjeun ngarobih kecap aksés asup jang akun EAS di komputer anjeun, anjeun kudu

asup ka akun EAS di alat anjeun deui.

52

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah setelan akun EAS

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Surelek, teras ketok .

3

Ketok

Setelan jeung pilih akun EAS, terus ganti setelan akun EAS sakahayang.

Pikeun nyetel interpal singkronisasi kanggo akun EAS

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Ketok

Surelek, teras ketok .

3

Ketok

Setelan terus pilih akun EAS.

4

Ketok

Frekuensi mariksa > Frekuensi mariksa tur pilih pilihan interpal.

Jang mupus akun EAS

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok >

Setelan > Akun & sink .

2

Ketok

Exchange ActiveSync, teras pilih akun EAS nu ku Anjeun hoyong pupus.

3

Ketok , terus ketok

Pupus akun.

4

Ketok

Pupus akun deui pikeun ngonpirmasi.

53

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.