Sony Xperia XA Ultra - Nyingkronkeun jeung akun online

background image

Nyingkronkeun jeung akun online

Nyingkronkeun alat Anjeun jeung kontak, surelek, kajadian almenak, jeung inpo sejen ti

akun online, contona, akun surelek sapertos Gmail™ jeung Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™, tur Twitter™. Anjeun bisa nyingkronkeun data sacara otomatis

jang akun eta ku cara ngaktipkeun pungsi sinkronisasi otomatis. Atawa Anjeung bisa

nyingkronkeun unggal akun sacara manual.

Cara nyetel akun online pikeun singkronisasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > Akun & sink > Tambahkeun akun, terus pilih akun nu ku Anjeun

hoyong ditambahkeun.

3

Turutan parentah pikeun nyieun akun atawa asup ka akun.

Cara nyingkronkeun akun online ku cara manual

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok >

Setelan > Akun & sink .

2

Ketok ngaran akun nu Anjeun hoyong singkronkeun. Daptar item nembongan

mintonkeun naon wae nu bisa disingkronkeun jeung akun eta.

3

Ketok sakelar hurung-pareum di palebah item nu ku Anjeun hoyong

disingkronkeun.

Cara mupus akun online

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok >

Setelan > Akun & sink .

2

Ketok ngaran akun nu Anjeun hoyong dipupus.

3

Ketok , terus ketok

Pupus akun.

4

Ketok

Pupus akun deui pikeun ngonpirmasi.