Sony Xperia XA Ultra - Kunaon abdi butuh akun Google™‎?

background image

Kunaon abdi butuh akun Google™?

Alat Xperia™ Anjeun ti Sony dijalankeun dina platform Android™ jeung dikembangkeun

ku Google™. Loba aplikasi jeung ladenan Google™ nu disadiakuen dina alat Anjeun

basa Anjeun meuli eta alat, contona, aplikasi Gmail™, Google Maps™, YouTube™, jeung

Play Store™, toko online nu mere Anjeun wasa ka toko online Google Play™ pikeun

ngundeur aplikasi Android™. Pikeun tiasa make ladenan ieu sacara maksimal, Anjeun

butuh akun Google™. Contona, akun Google™ ngamungkinkeun anjeun milampah

kabeh ieu:

Ngundeur tur masang aplikasi ti Google Play™.

Nyingkronkeun surelek, kontak, sareng almenak nganggo Gmail™.

Ngobrol jeung babaturan make aplikasi Hangouts™.

Nyinkronkeun riwayat kotektak sareng tetengger Anjeun make pangotektak web Google

Chrome™.

Ngidentipikasi diri Anjeun sabage pamake nu berhak saatos ngalakukeun perbaikan

software make Xperia™ Companion.

Ti jarak jauh, manggihan, ngonci, mupus alat nu leungit atawa dipaok make ladenan my

Xperia™ atawa Manajer Alat Android™.
Jang inpormasi lengkep ngeunaan Android™ jeung Google™, buka

http://support.google.com

.

Penting pisan kanggo Anjeun inget ngaran nu make sareng kecap akses akun Google™

Anjeun. Di sababaraha situasi, Anjeun bisa jadi kudu ngidentipikasi diri Anjeun sorangan

kanggo alesan kaamanan make akun Google™ Anjeun. Upami Anjeun gagal merek ngaran nu

make sareng kecap akses Google™ Anjeun dina situasi ieu, alat Anjeun bakal dikonci. Salain

eta, upami Anjeun gaduh leuwih ti hiji akun Google™, pastikeun pikeun nuliskeun wincik

kanggo akun nu sasuai.

Cara nyetel akun Google™ dina alat Anjeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Akun & sink > Tambahkeun akun > Google.

3

Turutan wizard pandaptaran pikeun nyieun hiji akun Google™, atawa daptar asup

upami Anjeun tos boga akun.

Anjeun oge bisa asup atawa nyieun akun Google™ ti panungtun setelan pas mimiti

ngahurungkeun alat Anjeun. Salaen eta, anjeun tiasa online terus jieun akun di

www.google.com/accounts

.

9

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara mupus akun Google™

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > Akun & sink > Google.

3

Pilih akun Google™ nu Anjeun hoyong pupus.

4

Ketok >

Pupus akun.

5

Ketok

Pupus akun deui pikeun ngonpirmasi.

Upami Anjeun hayang mupus akun Google™ Anjeun, sadaya fitur kaamanan nu dikaitkeun ka

akun Google™ moal sadia deui.

Upami Anjeun nginjemkeun alat Anjeun ka batur kanggo dipake dina waktu nu lami,

disarankeun Anjeun nyieun akun nu make semah pikeun nu make sejen, jeung nyetel konci

layar pikeun nangtayungan akun nu make boga Anjeun.

10

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.