Sony Xperia XA Ultra - Telepon Lumangsung

background image

Telepon Lumangsung

1 Rengsekeun telepon

2 Nelepon nu kadua

68

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

3 Nyimpen telepon nu lumangsung dina posisi tunda heula atawa neruskeun telepon tunda heula

4 Tulis nomer basa nuju nelepon

5 Jempeken mikropon basa nuju nelepon

6 Ngaktipkeun loudspeaker basa nuju nelepon

Ngarobih polumeu speaker dina sauran

Pencét tombol polumeu kaluhur atanapi kahandap.

Pikeun ngaktipkeun layar salami keur nelepon

Pencet sakeudeung .