Sony Xperia XA Ultra - Telepon darurat

background image

Telepon darurat

Alat Anjeun ngarojong nomer darurat internasional, contona, 112 atawa 911. Anjeun

tiasa nganggo nomor ieu kanggo ngadamel telepon darurat dina sadaya nagara,

nganggo atawa teu nganggo kartu SIM, upami Anjeun aja dina jangkauan jaringan.

Jang milampah telepon darurat

1

Buka papan kenop

2

Asupkeun nomer darurat, terus ketok .

Anjeun bisa nyieun telepon darurat sanajan euweuh kartu SIM nu diselapkeun atawa lamun

kabeh telepon kaluar diblokir.

Ngadamel sauran darurat sabari kartu SIM kakonci

1

Ketok

Telepon darurat.

2

Asupkeun nomer darurat terus ketok .

72

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.