Sony Xperia XA Ultra - Sauran nu langkung ti hiji

background image

Sauran nu langkung ti hiji

Upami anjeun parantos ngaktipkeun sauran antosan, anjeun tiasa ngadamel langkung ti

hiji sauran dina waktos anu sareng. Mun éta diaktipkeun, anjeun bakalan diémutan ku

sahiji sora bip upami anjeun nampi sahiji sauran .

Ngaktipkeun atanapi mareuman sauran tunggu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Setelan tambahan.

3

Pikeun ngaktipkeun atawa nga-nonaktipkeun telepon dago, ketok

Telepon dago.

Pikeun ngajawab telepon kadua teras nahan telepon nu keur jalan

Sawaktos Anjeun ngadangu sora bip deudeuian, sered ka katuhu.

Nampik telepon kadua

Sawaktos ngadangu sora bip deudeuian, sered ka kenca.

70

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang ngadamel sauran anu kadua

1

Basa keur nelepon, ketok . Daptar telepon kumplit dipintonkeun.

2

Ketok jang mintonkeun papan tombol.

3

Asupkeun nomer panarima terus ketok . Telepon nu kahiji ditahan heula.

Pikeun ngajawab telepon katilu teras ngarengsekeun sauran nu ayeuna

Basa telepon katilu asup, ketok

Tutup telepon jeung jawab nu ayeuna.

Pikeun nampik telepon katilu

Basa telepon katilu asup, ketok

Tampik telepon asup.

Pindah antara sababaraha telepon

Pikeun pindah ka telepon sejenna tur nyimpen telepon nu ayeuna dina posisi

dagoan, ketok

Pindah ka telepon ieu.