Sony Xperia XA Ultra - Nelepon

background image

Nelepon

Nelepon

Anjeun bisa nelepon sacara manual ku cara mencet nomer telepon, ku cara ngetok

nomer nu disimpen dina daptar kontak Anjeun, atawa ku cara ngetok nomer telepon nu

aya nu di panempoan catetan telepon Anjeun. Anjeun tiasa make pungsi pencet pinten

pikeun gancang manggihan nomer ti daptar kontak jeung log telepon ku ngasupkeun

bagean nomer kontak atawa ngaran jeung milih ti saran nu nembongan. Jang

ngagunakeun sauran video, Anjeun bisa make aplikasi talatah instan jeung paguneman

video Hangouts™ di alat Anjeun. Tingali

Talatah instan jeung chat video

dina kaca 82.

1

Nempo pilihan nu sejen

2

Pupus nomer

3

Papan tombol

4

Kenop telepon

Jang mencet nomer telepon

1

Buka papan kenop

2

Asupkeun nomer telepon, terus ketok .

Jang mupus nomer nu teu kahaja katuliskeun, ketok

.

Pikeun nelepon make pungsi pencet pinter

1

Buka papan kenop

2

Tulis hurup atawa angkat nu aya kakaitna jeung kontak hayang ditelepon. Basa

Anjeun nulis unggal aksara atawa nomer, hiji daptar kontak nu mungkin cocog

nembongan.

3

Ketok kontak anu ku Anjeun hoyong ditelepon.

Jang milampah telepon internasional

1

Buka papan kenop

2

Rampa terus tahan 0 nepi ka tanda “+” ditempokeun.

3

Asupkeun kode nagara, kode wewengkon (teu make 0 di mimitina) jeung nomer

telepon, terus ketok .

Kangge nambah nomer pencet langsung ka Layar utama Anjeun

1

Toel jeung tahan wewengkon nu kosong di Layar Utama nepi ka alat ngegeter tur

menu kustomisasi nembongan.

2

Di menu kustomisasi, ketok

Widget > Potong kompas.

3

Gulung dina daptar aplikasi terus pilih

Sambungan Langsung.

4

Pilih kontak jeung nomer nu ku Anjeun hoyong anggo jadi nomer pencet langsung.

66

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ningalikeun atanapi nyumputkeun nomor télépon anjeun

Anjeun tiasa milih bade ningalikeun atanapi nyumputkeun nomor télépon anjeun dina alat

panarima nu disaur mun anjeun nyauran.

Pikeun mintonkan atawa nyumputkeun nomer telepon Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Setelan tambahan > ID Nu Nelepon.