Sony Xperia XA Ultra - Nampa telepon

background image

Nampa telepon

Lamun Anjeun narima telepon asup pas alat dina modeu sare atawa layar dikonci,

aplikasi telepon bakal muka dina pormat salayar. Lamun Anjeun narima telepon asup pas

layar aktip, telepon asup bakal dipintonkeun jadi bewara ngapung, nyaeta, jandela leutik

nu ngapung diluhureun layar naon wae nu keur muka. Lamun bewara kawas kitu datang,

Anjeun bisa milih jang ngajawab telepon jeung muka layar aplikasi telepon, atawa Anjeun

bisa nampik telepon eta jeung cicing dina layar eta.

Jang ngangkat telepon asup lamun layar teu aktip

Sered ka katuhu.

Jang nampik telepon asup lamun layar teu aktip

Sered ka kenca.

Sahiji sauran anu asup

Sawaktos anjeun nampa telepon, pencet kenop polumeu.

Nanggo mesin pangjawab

Anjeun bisa nganggo aplikasi mesin pangjawab di alat Anjeun jang ngajawab telepon pas

Anjeun sibuk atawa telepon lasut. Anjeun bisa ngaktipkeun pungsi pangjawab otomatis

jeung nangtukeun sabaraha detik jang nungguan saacan telepon dijawab otomatis.

Anjeun bisa oge mindahkeun telepon sacara manual ka mesin pangjawab lamun Anjeun

sibuk teuing jang ngajawabna. Jeung Anjeun bisa ngakses talatah nu aya na mesin

pangjawab langsung tina alat Anjeun.

Saacan nanggo mesin pangjawab, Anjeun kudu ngarekam talatah salam.

Ngarekam talatah salam jang mesin pangjawab

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Telepon > Mesin Nu Ngajawab Xperia™ >

Salam.

3

Ketok

Kirim salam anyar terus turutan parentah dina-layar.

Jang ngaktipkeun ngajawab otomatis

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Telepon > Mesin Nu Ngajawab Xperia™.

3

Sered geseran di gigireun

Mesin Ngajawab ka katuhu.

Lamun Anjeun teu nyetel waktu reureuh jang telepon nu dijawab otomatis, nilei standar

dipake.

Jang neraskeun telepon asup kana mesin pangjawab

Lamun aya telepon asup, sered

Opsi respon ka luhur, terus pilih Tampik ku Mesin

Ngajawab.

Lamun aya telepon asup, Anjeun bisa oge nungguan nepika waktu reureuh tina waktu prasetel

kaliwatan jadi mesin pangjawab otomatis ngangkat telepon eta.

67

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyetel waktu reureuh jang ngajawab otomatis

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Mesin Nu Ngajawab Xperia™.

3

Ketok

Cokot saenggeus.

4

Saluyukeun waktos ku cara ngagulung ka luhur jeung ka handap.

5

Ketok

Rengse.

Ngadangukeun talatah nu aya di mesin pangjawab

1

Tina Layar UtamaAnjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Telepon > Mesin Nu Ngajawab Xperia™ >

Talatah.

3

Pilih talatah sorah nu hoyong didangukeun ku Anjeun.

Anjeun bisa oge langsung ngadangukeun talatah mesin pangjawab ti catetan telepon ku cara

ngetok .

Nampik telepon ku talatah teks

Anjeun bisa nampik telepon ku talatah teks. Sawaktos Anjeun nampik telepon ku talatah

sapertos ieu, talatah eta sacara otomatis dikirim ka panelepon tur disimpen dina

Paguneman talatah jeung kontak eta.
Anjeun bisa milih tina sababaraha hiji talatah nu geus jadi dina alat Anjeun, atawa Anjeun

bisa nyieun talatah anyar. Anjeun oge bisa nyieun talatah nu luyu jeung kahayang Anjeun

ku cara ngedit talatah nu geus jadi.

Pikeun nampik telepon ku talatah teks upami layar teu aktip

1

Lamun aya telepon asup, ketok

Opsi respon.

2

Pilih talatah siap pake atawa ketok

Tulis talatah anyar.

Pikeun nampik telepon kadua ku talatah teks

1

Sawaktos Anjeun ngadenge suara bip eta terus-terusan salami keur nelepon,

ketok

Opsi respon.

2

Pilih talatah siap pake atawa ketok

Tulis talatah anyar.

Pikeun ngedit talatah teks nu dipake pikeun nampik telepon

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Respons Gancang.

3

Ketok talatah nu Anjeun hoyong edit, teras jieun perobahan nu diperlukeun.

4

Ketok

OKE.