Sony Xperia XA Ultra - Make log telepon

background image

Make log telepon

Dina log teleponn, Anjeun tiasa ningali sauran nu kaliwat , nu katampi sareng nu

kaputer .

Nempo telepon lasut

1

Pas anjeun boga telepon lasut, ditembongkeun dina bar status. Sered bar

status ka handap.

2

Ketok

Telepon lasut.

Pikeun nelepon nomer ti daptar telepon kumplit Anjeun

Ketok nomer

Jang ngedit eta nomer samemeh nelepon, rampa terus tahan nomer dina log telepon, terus

ketok

Edit nomer samemeh nelepon.

Pikeun nambah nomer ti daptar telepon kumplit kana kontak Anjeun

1

Toel jeung tahan hiji nomer nu dipintonkeun dina daptar telepon kumplit, terus

ketok

Tambah ka hiji kontak.

2

Pilih kontak nu geus aya jang nambahkeun eta nomer, atawa ketok

Damel kontak

anyar.

3

Edit wincik kontak, terus ketok

SIMPEN.

Jang nyumputkeun daptar telepon kumplit

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Telepon.

3

Upami papan tombol dipintonkeun, ketok jang mintonkeun daptar telepon

kumplit.

4

Ketok >

Sumputkeun log telepon.