Sony Xperia XA Ultra - Ngadangukeun musik

background image

Ngadangukeun musik

Pake aplikasi Musik pikeun ngadangukeun musik jeung buku audio paporit Anjeun.

1

Ngaleutikan layar pinuh pamuter

2

Teang sadaya lagu nu disimpen ka alat Anjeun

3

Nempo antayan puteran lagu kiwari

4

Gambar albeum (upami sadia)

5

Indikator kamajuan – sered indikator atawa ketok di sepanjang garis pikeun ngamajukeun gancang

atawa muter ulang

6

Waktu nu tos dilakonan ku lagu kiwari

7

Panjang total waktu lagu kiwari

8

Malikan sadaya lagu di antayan puteran lagu kiwari

9

Ketok pikeun muka lagu saterasna nu aya di antayan puteran lagu, toel jeung tahan pikeun

ngamajukeun gancang lagu kiwari

10 Puter atawa reureuhkeun lagu

11 Ketok pikeun muka lagu samemehna nu aya di antayan puteran lagu, toel jeung tahan pikeun

ngamundurkeun lagu kiwari

12 Ngacak lagu di antayan puteran lagu kiwari

87

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Layar utama musik

1

Ketok dina pojok kenca luhur pikeun muka menu Musik.

2

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

3

Puter lagu make aplikasi Musik

4

Puter sadaya lagu dina modeu acak

5

Mulang ka layar pamuter musik

Cara muter lagu make aplikasi Musik

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

3

Pilih hiji kategori musik.

4

Ketok tembang nu bade diputer.

Anjeun meureunan teu bisa muterkeun item nu dijagi hak ciptana. Pariksa yen anjeun gaduh

hak nu diperlukan ka bahan nu anjeun hoyong bagikeun.

Manggihan inpormasi kakait tembang online

Basa lagu keur diputerkeun dina aplikasi Musik, ketok gambar Albeum, tur ketok

Leuwih loba ngeunaan ieu.

Sumber online nu kakait ka lagu tiasa ngasupkeun video dina YouTube™, lirik lagu, jeung

inpormasi artis dina Wikipedia.

Pikeun ngedit inpormasi musik jeung ngundeur sampul albeum

1

Tina aplikasi Musik, ketok seni Albeum jeung teras ketok

Edit inpo musik.

2

Edit inpormasi nu dipikahoyong.

3

Pikeun nyetel atawa ngundeur sampul albeum, ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Anjeun oge bisa nyetel sampul albeum pikeun ngundeur otomatis dina menu Musik, dina

Setelan.

Pikeun nyaluyukeun polume audio

Pencét konci volumeu.

Pikeun ngaleutikan aplikasi Musik

Basa tembang diputer, ketok pikeun muka Layar Utama. Aplikasi Musik tetep

jalan di latar tukang jeung muterkeun musik moal direureuhkeun.

Cara muka aplikasi Musik nu keur diputer di latar tukang

Basa hiji lagu keur diputer di latar tukang, sered bar status ka handap jeung ketok

aplikasi Musik.

Salaen eta, tina Layar Utama anjeun, ketok , terus panggihan jeung ketok .

88

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.