Sony Xperia XA Ultra - Modeu pesawat

background image

Modeu pesawat

Dina modeu pesawat, jaringan sareng panarima transmisi radio dipareuman pikeun

nyegah gangguan ka alat nu sensitip. Tapina, Anjeun masih bisa ngulinkeun kaulinan,

ngadengekeun musik, nonton video sareng eusi nu sejenna, salami sakabeh eusi ieu

disimpen dina kartu memori atawa panyimpenan internal Anjeun. Anjeun oge bisa

diingetkeun ku alarm, upami alarm diaktipkeun.

Ngaktipkeun modeu Pesawat ngurangan pamakean batre.

Cara ngaktipkeun modeu Pesawat

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Setelan.

3

Sered geseran di sisi

Modeu pesawat ka posisi Aktip.

124

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.