Sony Xperia XA Ultra - Google Maps™‎ sareng napigasi

background image

Google Maps™ sareng napigasi

Pake Google Maps™ pikeun ngalacak lokasi anjeun ayeuna, tempo situasi patalimarga

nu-ayeuna sareng nampa pituduh arah nu lengkep ka tujuan anjeun.
Aplikasi Google Maps™ ngabutuhkeun sambungan internet lamun dipake online. Anjeun

bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sawaktos Anjeun nyambung ke Internet tina alat

Anjeun. Kanggo inpormasi anu leuwih lengkep ihwal cara make aplikasi ieu, buka

http://support.google.com terus klik kakait “Peta jang seluler”.

Aplikasi Google Maps™ bisa jadi henteu sadia di sadaya pasar, nagara atawa kawasan.

Cara maké Google Maps™

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Google > Peta.

123

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.