Sony Xperia XA Ultra - Nambahkeun sareng ngedit kontak

background image

Nambahkeun sareng ngedit kontak

Pikeun nambahkeun kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok .

3

Lamun Anjeun geus nyingkronkeun kontak Anjeun ka hiji atawa leuwih akun jeung

Anjeun nambahkeun kontak jang pertama kalina, Anjeun kudu milih akun mana nu

arek dipake nyimpen kontak eta. Alternatip sejen, ketok

Teu dijieun cadangan

lamun Anjeun hayang make jeung nyimpen akun ieu dina alat Anjeun.

4

Tulis atawa pilih inpo nu dipikahoyong kanggo kontak eta.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Sanggeus Anjeun milih akun nu disingkronkeun dina lengkah 3, akun eta bakal jadi akun

standar nu ditembongkeun lamun engke deui Anjeun nambahkeun kontak. Upami Anjeun

nyimpen kontak kana akun husus, akun eta bakal jadi akun standar nu disimpen lamun engke

deui Anjeun nambahkeun kontak. Upami Anjeun tos nyimpen kontak kana akun husus sareng

hoyong digentos, Anjeun kudu ngadamel kontak anyar teras pilih akun nu beda jang

nyimpenna.

Upami Anjeun nambahkeun hiji tanda tambah jeung kodeu nagara saencan nomer telepon

kontak, Anjeun teu kudu ngedit nomer deui lamun Anjeun nelepon ti nagara sejen.

Pikeun ngedit kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok .

3

Edit inpo anu dimaksud.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Sababaraha ladenan singkronisasi henteu ngidinan anjeun ngedit wincik kontak.

Pikeun ngahubungkeun hiji gambar sareng hiji kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok .

3

Ketok

, terus pilih metodeu kanggo nambahkeun gambar kontak jeung edit

sakahayang.

4

Saentos Anjeun nambahkeun gambar, ketok

SIMPEN.

Anjeun oge bisa nambahkeun gambar ka hiji kontak langsung tina aplikasi

Albeum. Upami

Anjeun hoyong nambahkeun gambar nu tos disimpen di akun online, Anjeun kudu ngundeur

heula gambarna.

Nyieun personalisasi rington kanggo kontak

1

Tina Layar Utama, ketok , teras ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terss ketok .

3

Ketok >

Setel rington.

4

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok jang milih payil musik nu disimpen di alat

Anjeun, terus ketok

Rengse.

5

Ketok

SIMPEN.

75

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang mupus kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Toel jeung tahan kontak nu hayang dipupus ku anjeun.

3

Jang mupus kabeh kontak, ketok tanda panah ka handap jang muka menu ragrag

handap, terus pilih

Cirian kabeh.

4

Ketok , terus ketok

Pupus.

Pikeun ngedit inpo kontak ihwal diri Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok

Simkuring, terus ketok .

3

Tulis inpo nu anyar atawa jieun parobahan nu dipikahoyong ku Anjeun.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Cara nyieun kontak anyar ti talatah téks

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok ikon di sabeulah nomer telepon, terus ketok

Simpen.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok

Damel kontak anyar.

4

Robah inpo kontak tur ketok

SIMPEN.