Sony Xperia XA Ultra - Nambahkeun inpormasi kontak medis jeung darurat

background image

Nambahkeun inpormasi kontak medis jeung darurat

Anjeun bisa nambahkeun jeung ngedit inpormasi ICE (In Case of Emergency (Kayaan

Darurat)) dina aplikasi kontak. Anjeun bisa ngeusian inpo medis, sapertos alergi jeung

obat nu ku Anjeun dileueut, ditambih inpo ngeunaan kulawarga atawa babaturan nu bisa

disauran upami aya dina kaayaan darurat. Saentosna dieusian, inpormasi ICE Anjeun

tiasa ditingali di layar konci kaamanan. Jadi lamun layarna dikonci oge, contona, dikonci

ku PIN, pola, atawa kecap akses, pagawe kasehatan masih bisa ningali inpormasi ICE

Anjeun.

1

Mulang ka layar Kontak utama

2

Tempo pilihan nu lain

3

Pintonkeun inpo medis jeung inpo pribadi Anjeun sabage bagean ti inpo ICE

4

Inpo medis

5

Daptar kontak ICE

6

Nyieun kontak ICE anyar

7

Pake kontak nu aya jadi kontak ICE

Jang nembongkeun inpormasi medis jeung pribadi Anjeun dina inpormasi ICE

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok

ICE – In Case of Emergency (Upami Darurat).

3

Ketok , teras cirian

Pinton inpormasi pribadi kotak centang.

76

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngasupkeun inpormasi medis Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok

ICE – In Case of Emergency (Upami Darurat).

3

Ketok , terus ketok

Edit inpo kasehatan.

4

Edit inpo anu dimaksud.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Nambahkeun kontak ICE anyar

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok

ICE – In Case of Emergency (Upami Darurat), terus ketok .

3

Lamun Anjeun geus nyingkronkeun kontak Anjeun ka hiji atawa leuwih akun jeung

Anjeun nambahkeun kontak jang pertama kalina, Anjeun kudu milih akun mana nu

arek dipake nyimpen kontak eta. Alternatip sejen, ketok

Teu dijieun cadangan

lamun Anjeun hayang make jeung nyimpen akun ieu dina alat Anjeun.

4

Tulis atawa pilih inpo nu dipikahoyong kanggo kontak eta.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Kontak ICE kudu aya paling henteu hiji nomer telepon supaya pagawe kasehatan bisa nelepon.

Upami alat Anjeun dikonci ku konci layar kaamanan, pagawe kasehatan ngan bisa ningali

nomer telepon kontak ICE, sanajan aya inpo sejen di aplikasi Kontak ngeunaan kontak eta.

Ngagunakeun kontak nu aya jadi kontak ICE

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok

ICE – In Case of Emergency (Upami Darurat), terus ketok .

3

Cirian kontak nu ku Anjeun arek dipake jadi kontak ICE.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

Rengse.

Kontak ICE nu dipilih ku Anjeun kudu aya paling henteu hiji nomer telepon supaya pagawe

kasehatan bisa nelepon. Upami alat Anjeun dikonci ku konci layar kaamanan, pagawe

kasehatan ngan bisa ningali nomer telepon kontak ICE, sanajan aya inpo sejen di aplikasi

Kontak ngeunaan kontak eta.

Supados inpormasi ICE Anjeun tiasa ditingali di layar konci kaamanan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok

ICE – In Case of Emergency (Upami Darurat).

3

Ketok , teras ketok

Setelan.

4

Cirian kotak centang

ICE dina layar konci.

Inpormasi ICE tiasa ditingali ti layar konci kaamanan sacara standar.

Ngaktipkeun telepon ka kontak ICE konci layar kaamanan

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok

ICE – In Case of Emergency (Upami Darurat).

3

Ketok , teras ketok

Setelan.

4

Cirian kotak centang

Aktipkeun telepon dina ICE.

Sababaraha jaringan operator teu ngadukung telepon ICE.