Sony Xperia XA Ultra - Teknologi teu make kabel Bluetooth®

background image

Teknologi teu make kabel Bluetooth®

Pake pungsi Bluetooth® pikeun ngirim payil ka alat-alat sejen nu kompatibel ka

Bluetooth®, atawa pikeun nyambung ka aksesori handsfree. Sambungan Bluetooth®

tiasa dianggo leuwih sae dina jarak 10 meter (33 suku), tur taya objek padet nu

ngahalangan. Dina sababaraha kasus Anjeun kudu nyapasangkeun alat Anjeun sacara

manual ka alat Bluetooth® sejen.

Kamampuan interoperasi sareng kasaluyuan diantara alat-alat Bluetooth® bisa beda-beda.

Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, unggal pamake tiasa

ngarobah setelan Bluetooth®, tur perobahan eta mangaruhan ka sadaya pamake.

Jang ngahurungkeun pungsi Bluetooth

®

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Ketok saklar on-off di gigireun

Bluetooth pikeun ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

.

Alat Anjeun ayeuna katingali kana alat nu deukeut jeung daptar alat Bluetooth

®

nu

sadia nembongan.

Masihan ngaran alat anjeun

Anjeun tiasa masihan ngaran alat anjeun. Ngaran ieu dipintonkeun ka alat sejen
sanggeus ngaktipkeun pungsi Bluetooth

®

tur alat anjeun disetel ka tiasa ditempo.

119

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Masihan ngaran alat anjeun

1

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

dihurungkeun.

2

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

3

Teangan terus ketok

Setelan > Bluetooth.

4

Ketok >

Ganti ngaran alat ieu.

5

Tuliskeun ngaran jang alat Anjeun.

6

ketok

Ganti ngaran.

Masangkeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen

Waktu masangkeun alat anjeun ka alat nu sejen, anjeun tiasa, contona, nyambungkeun
alat anjeun ka headset Bluetooth

®

atawa kit mobil Bluetooth

®

tur make alat nu sejen tea

pikeun babagi musik.

Sanggeus masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen, alat anjeun nginget

pamasangan ieu. waktu masangkeun alat jeung alat Bluetooth

®

, anjeun meureun perlu

ngasupkeun kodeu akses. Alat anjeun bakal otomatis nyobaan kodeu akses umum
0000. lamun teu hasil, baca buku ngeunaan alat Bluetooth

®

anjeun pikeun manggihan

kodeu akses alat. Anjeun teu perlu ngasupkeun deui kodeu akses pas engke deui
nyambungkeun ka alat Bluetooth

®

nu geus dipasangkeun samemehna.

Sababaraha alat Bluetooth

®

, contona, kalolobaan headset Bluetooth

®

, ngedahkeun anjeun

masangkeun jeung nyambungkeun ka alat nu sejn.

Anjeun tiasa masangkeun ke sababaraha alat Bluetooth

®

, tapi anjeun ngan bisa

nyambungkeun ka hiji propil Bluetooth

®

dina hiji waktu.

Masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Pastikeun alat nu hayang dipasangkeun ku anjeun nu gaduh pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun tur tiasa katingal ku alat Bluetooth

®

nu sejen.

2

Ti Layar Utama alat anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

4

Sered geseran di sisi

Bluetooth jang ngahurungkeun pungsi Bluetooth

®

. Daptar

alat Bluetooth

®

nu sadia nembongan.

5

Ketok alat Bluetooth

®

nu hayang dipasangkeun ku Anjeun.

6

Tulis kodeu akses, upami diperlukeun, atawa konfirmasikeun kodeu akses nu sami

kanggo kadua alat.

Nyambungkeun alat anjeun ka alat Bluetooth

®

nu sejen

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Ketok alat Bluetooth

®

nu bakal disambungkeun.

Misahkeun alat Bluetooth

®

nu dipasangkeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Di handap

Alat nu disapasangkeun, ketok di sabeulah alat nu rek dipegatkeun

pasangana.

4

Ketok

Pupus.

Ngirim jeung nampa item nganggo teknologi Bluetooth

®

Pake teknologi Bluetooth

®

pikeun babagi item sareng alat sejenna nu cocog ka

Bluetooth

®

sapertos telepon atawa komputer. Anjeun tiasa ngirim tur nampa jinis item di

handap ieu:

Poto jeung video

Musik jeung payil audio sejenna

120

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Kaca web

Pikeun ngirim item make Bluetooth

®

1

Alat nu nampa: Pastikeun pungsi Bluetooth

®

diaktipkeun jeung yen alat teh tiasa

katingali ku alat Bluetooth

®

nu sejen.

2

Alat nu ngirim: Buka aplikasi nu ngamuat item nu hayang dikirim ku Anjeun, tur

gulung ka item.

3

Gumantung ka aplikasi jeung item nu Anjeun hoyong kirim, Anjeun mungkin kudu,

contona, noel jeung nahan item eta, muka item, tur mencet . Bisa jadi aya cara

sejen pikeun ngirim item.

4

Pilih

Bluetooth.

5

Aktipkeun Bluetooth

®

, upami Anjeun dipenta pikeun ngalakukeunana.

6

Ketok nami alat nu nampa.

7

Alat nu nampa: Upami dipenta, tampa sambungan.

8

Alat nu ngirim: Upami dipenta, konpirmasikeun transper eta ka alat nu nampa.

9

Alat nu nampa: Tampa item nu bade asup.

Nama item make Bluetooth

®

1

Pastikeun pungsi Bluetooth

®

aktip jeung tiasa katingali ku alat Bluetooth

®

nu

sejen.

2

Alat nu ngirim ayeuna mimitian ngirim data ka alat anjeun.

3

Upami dipenta, tuliskeun kode akses nu sami kanggo kadua alat, atawa

kopirmasikeun kode akses nu disarankeun.

4

Waktu anjeun dibere beja ihwal payil nu bakal masuk ka alat anjeun, sered bar

status ka handap jeung ketok bewara pikeun nampa payill nu keur ditransper.

5

Ketok

Tampa pikeun ngamimitian transper payil.

6

Pikeun nempo kamajuan transper, sered bar status ka handap.

7

Pikeun muka item nu tos ditampa, sered bar status ka handap tur ketok bewara

nu patali.

Nempo payil nu geus ditarima make Bluetooth®

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Bluetooth.

3

Pencet tur pilih

Tempokeun payil.

121

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.