Sony Xperia XA Ultra - Nyambungkeun alat Anjeun ka aksesori USB

background image

Nyambungkeun alat Anjeun ka aksesori USB

Anjeun tiasa make adaptor Host USB pikeun nyambungkeun alat Anjeun ka aksesori

USB sapertos alat panyimpenan massal sareng mouse USB. Upami alat USB gaduh

konektor micro USB, adaptor Host USB heunteu diperlukan.

Alat ieu gaduh port USB nu teu aya tutupna. Upami alat Anjeun keuna cai, pastikeun port USB

eta geus garing pisan samemeh nyelapkeun kabel USB.

Adaptor Host USB dijual papisah. Sony heunteu ngajamin yen sadaya aksesori USB bakal

dirojong ku alat Anjeun.

Pikeun nyambungkeun aksesori USB nganggo adaptor host USB

1

Asupkeun adaptor Host USB ka alat Anjeun, teras sambungkeun adaptor eta ka

aksesori USB.

2

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Sambungan USB > Deteksi

alat USB.

Langkah atawa software tambahan tiasa diperlukeun pikeun nyetel kontroler kaulinan, audio

USB, sareng aksesori Ethernet USB. Sony heunteu ngajamin yen sadaya aksesori USB bakal

dirojong ku alat Anjeun.

Pikeun ngakses eusi dina alat panyimpenan massal USB make adaptor Host USB

1

Asupkeun adaptor Host USB ka alat Anjeun, teras sambungkeun adaptor eta ka

alat panyimpenan massal USB.

2

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Sambungan USB > Deteksi

alat USB.

4

Pikeun ngakses payil sareng polder dina alat panyimpenan USB, pake aplikasi

pangatur payil sapertos File Commander.

Anjeun tiasa oge muka aplikasi media nu sasuai dina alat Anjeun pikeun nempo eusi eta

sacara langsung. Contona, Anjeun tiasa muka aplikasi Albeum pikeun nempo poto nu

disimpen dina alat panyimpenan massal USB.

Pikeun nyambungkeun aksesori USB nganggo panyambung micro USB

1

Pasangkeun panyambung micro USB ti aksesori USB ka alat Anjeun.

2

Tina Layar Utama, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Sambungan alat > Sambungan USB > Deteksi

alat USB.

Sony heunteu ngajamin yen sadaya aksesori USB sareng panyambung micro USB bakal

dirojong ku alat Anjeun.

117

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.