Sony Xperia XA Ultra - Setelan kamera umum

background image

Setelan kamera umum

Modeu motret

Otomatis superior

Optimalkeun setelan Anjeun pikeun cocog ka pamandangan nu mana wae.

Manual

Saluyukeun setelan kamera sacara manual.

Epek AR

Moto atawa ngarekam video ku pamandangan jeung karakter virtual.

Potret gaya

Moto sareng gaya potret waktu-sabenerna.

Epek kreatip

Terapkeun efek ka poto atawa video.

Panorama Sapu

Candak poto sudut lebar sareng panoramik.

Nu nyieun stiker

Ciptakeun stiker unik tina poto paporit anjeun atawa tina lénsa kaméra anjeun.

Raray dina gambar

Moto make kamera hareup sareng tukang sacara babarengan.

Multi kamera

Rekam pamandangan nu sami ti sababaraha sudut dina layar tunggal.

Sound Photo

Moto sareng sora latar tukang.

Pikeun pindah antar modeu motret

1

Pencet tur tahan kenop kamera.

2

Gesek layar ka modeu motret nu dipikahoyong.

Superior otomatis

Modeu superior auto mariksa kaayaan pas Anjeun moto jeung otomatis ngatur setelan

jang mastikeun poto Anjeun alus.

Modeu manual

Pake modeu Manual upami Anjeun hoyong ngatur setelan kamera sacara manual jang

nyandak poto atawa video.

96

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Epek AR

Anjeun tiasa nambahkeun epek AR (augmented reality) ka poto atawa video Anjeun tur

nyieun poto atawa video eta jadi leuwih rame. Basa make kamera, setelan iey ngidinan

Anjeun ngagabungkeun pamandangan 3D ka poto atawa video Anjeun. Anjeun ngan

milih pamandangan nu dipikahoyong tur nyaluyukeun posisina di jandela tempo heula.

Potret Gaya

Anjeun bisa make pitur Potret Gaya jang mere epek kana poto potret nu ku Anjeun

eukeur dipoto, jadi yakin hasilna bakal alus. Anjeun bisa oge make setelan

Nyorot sihir

jang nambahkeun pola spot caang dina mata.

Pikeun make fitur Potret gaya

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar pikeun muka

, teras pilih .

3

Pikeun mintonkeun sadaya gaya, ketok ngaran gaya nu keur dipilih ayeuna,

contona,

Glmbg.

4

Pikeun nambah gaya nu lain, ketok

Nu lain.

5

Pilih gaya nu Anjeun hoyong pake, teras ketok pikeun nyandak poto.

Pikeun make fitur Magic beam

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar pikeun muka

, teras ketok > .

3

Pikeun masang epek spot caang di jero panon, pilih pola nu dihususkeun.

Epek Kreatip

Anjeun bisa nerapkeun epek nu beda-beda kana poto atawa video Anjeun. Contona,

Anjeun bisa nambahkeun epek Nostalgia supaya poto jadi jiga heubeul atawa epek

Sketsa supaya gambarna jadi leuwih alus.

Sweep Panorama

Anjeun tiasa nyandak poto sudut lebar sareng poto panorama ti arah horisontal atawa

vertikal ku cara gerakan pencet-tur-sapu nu gampang.

Pikeun nyandak poto panoramik

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar pikeun muka

, teras pilih .

3

Pikeun milih arah pamotretan, ketok

.

4

Pencet kenop kamera tur pindahkeun kamera lalaunan tur ajeg dina arah gerakan

nu dituduhkeun di layar.

Beungeut dina gambar

Anjeun bisa make Modeu beungeut na gambar jang ngahurungeun kamera hareup jeung

utama babarengan, jadi Anjeun bisa moto diri Anjeun bareng jeung subjek.

Modeu kamera multi

Modeu kamera multi bisa nyolot poto nu nghijikeun gambar tina dua juru jeung alat nu

beda. Anjeun ningali dua gambar dina kamera tempo heula dina alat Anjeun – hiji tina

kamera Anjeun jeung hiji deui tina alat Xperia™ nu disambungkeun atawa kamera Sony

nu ngarojong NFC and teknologi Wi-Fi Direct™. Anjeun tiasa ngedit nu ku Anjeun tingali

dina tempo heula saacan moto.
Jadi, contona, lamun Anjeun keur di konser jeung Anjeun hoyong nyokot poto nu

ngahijikeun gambar ben tina juru hiji jeung panongton tina juru sejenna, Anjeun bisa

make Modeu kamera multi jang epek nu alus.
Anjeun bisa ngeset Modeu kamera multi make NFC, nu bakal muka pamasangan dua

alat make teknologi Wi-Fi Direct™.

97

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun make modeu Multi kamera

1

Aktipkeun pungsi NFC di kadua alat nu Anjeun hoyong sambungkeun.

2

Aktipkeun kamera dina alat Anjeun.

3

Gesek layar pikeun muka

, teras pilih .

4

Dina layar kadua alat, ketok .

5

Toel wewengkon deteksi NFC di unggal alat. Kadua alat ayeuna disambungkeun

nganggo teknologi Wi-Fi Direct™.

6

Saatos alat disambungkeun, dua gambar nembongan di layar tempo heula di alat

Anjeun – hiji ti layar tempo heula kamera Anjeun jeung hiji deui ti layar tempo heula

di alat nu disambungkeun.

7

Pikeun ngedit gambar dina layar tempo heula Anjeun, ketok

.

8

Edit gambar sakahoyong Anjeun. Contona, Anjeun tiasa ngetok tur tahan gambar

tur nyered gambar eta ka sisi nu sejen layar tempo heula pikeun ngarobah

urutanana.

9

Basa Anjeun rengse ngedit tur siap pikeun nangkeup gambar nu digabungkeun,

ketok

Rengse > .

Ngundeur aplikasi kamera

Anjeun tiasa ngundeur aplikasi kamera haratis atawa nu mayar ti Google Play™ atawa

Sony Select sejenna. Samemeh Anjeun mimiti ngunder ti, pastikeun sambungan Internet

Anjeun jalan, langkung sae ti Wi-Fi kanggo ngawatesan beaya patalimarga data.

Pikeun ngundeur aplikasi kamera

1

Buka aplikasi kamera.

2

Gesek layar pikeun muka

, teras ketok .

3

Pilih aplikasi nu Anjeun hoyong undeur, teras turutan parentah pikeun nyalsekeun

pamasangan.

Simpen lokasi

Tambahkeun inpormasi lokasi geografis (geotag) ka poto upami anjeun moto.

Nyandak gambar ku noel

Nangtukeun area pokus, terus toel layar kamera make ramo Anjeun. Poto dicandak

langsung saatos Anjeun ngaleupaskeun ramo Anjeun.

Baris kotak

Pilih keur aktipkeun atawa mareuman garis kotak dina tempoan kaméra anjeun.

Tilikan poto otomatis

Anjeun bisa milih jang nilik vidéo saenggeus anjeun nyokot gambar.

Hurung

Saeunggeus anjeun moto, tilikan poto nembongan di pojok handap katuhu layar salila 3 detik.

Ukur kaméra hareup

Saeunggeus anjeun moto make kamera hareup, oto nembongan di pojok handap katuhu layar salila 3 detik.

Pareum

Poto atawa vidéo disimpen saenggeus anjeun nyokot gambar, jeung moal aya panilikan némbongan.

Pake kenop Polumeu jadi

Anjeun tiasa milih cara make kenop polumeu waktos moto.

Zum

Pake kenop polumeu ngazum gede atawa leutik.

Polumeu

Pake kenop polumeu pikeun ngatur polumeu.

Jepret

98

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pake kenop polumeu pikeun moto.

Sora

Pilih pikeun ngaktipkeun atawa mareuman sora jepret.

Panyimpenan data

Anjeun tiasa milih pikeun nyimpen data Anjeun ka kartu SD nu tiasa dicabut atawa ka

panyimpenan internal alat Anjeun.

Panyimpenan internal

Poto atawa video disimpen ka memori alat Anjeun.

Kartu SD

Poto atawa video disimpen ka kartu SD.

Buka rusuh

Gunakeun setelan buka rusuh jang muka kamera lamun layar dikonci.

Ngan ngajalankeun

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera mun layar dikonci ku cara mencet jeung nahan

kenop kamera.

Jalankeun tur potret

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera jeung motret otomatis mun layar dikonci ku cara

mencet jeung nahan kenop kamera.

Jalan jeung rékam vidéo

Lamun setelan ieu diaktipkeun, Anjeun bisa muka kamera jeung mulai nyokot video mun layar dikonci ku cara

mencet jeung nahan kenop kamera.

Pareum

Warna sareng kacaangan

Anjeun tiasa nyaluyukeun warna sareng kacaangan sacara manual basa ikon setelan

warna sareng kacaangan dipintonkeun.

Setelan ieu ngan sadia di

Otomatis superior modeu motrét jeung mode Video.

Imbangan bodas

Setélan ieu, ogé sadia di

Manual modeu motrét, ngaluyukeun kasaimbangan pulas

nurutkeun kayaan kacaangan. Anjeun ogé tiasa ngaluyukeun eksposur sacara manual

dina wewengkon -2.0 EV nepi ka +2.0 EV. Contona, anjeun bisa ningkatkeun kacaangan

gambar atawa nurunkeun eksposur ku cara ngetok kadali tambah atawa kurang luyu

jeung kahayang lamun ikon setélan imbangan bodas dipintonkeun.

Otomatis

Saluyukeun kasaimbangan warna sacara otomatis pikeun nyocogkeun ka kaayaan kacaangan.

Pijer

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan kacaangan nu haneut, saperti di handapeun bohlam.

Caang

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kacaangan fluoresensi.

Beurang

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo kaayaan di luar rohangan nu cerah.

Mendung

Saluyukeun kasaimbangan warna kanggo langit nu pinuh awan.

99

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.