Sony Xperia XA Ultra - Nyandak poto sareng ngarekam video

background image

Nyandak poto sareng ngarekam video

1

Lénsa kaméra hareup

2

Pilih modeu motret

3

Pindah antara kamera hareup jeung kamera utama

4

Zoom gede atawa leutik

5

Kenop kamera – Aktipkeun kamera/Candak poto/Rekam video

6

Tempo poto jeung video

7

Simpen lokasi

8

Moto atawa rekam video

9

Mulang hiji lengkah atawa kaluar ti kamera

10 Setelan modeu motret

11 Setelan lampu kilat

Pikeun nyandak poto ti layar konci

1

Pikeun ngaktipkeun layar, pencet sakeudeung kenop daya .

2

Jang ngaktipkeun kamera, toel jeung tahan ikon kamera , terus sered ka kenca.

3

Sanggeus kamera muka, ketok .

Anjeun bisa ngaktipkeun kamera upami layar dikonci jeung teu aktip. Pikeun milampah ieu,

pencet kenop kamera sajerona. Pencet deui pikeun moto.

Pikeun nyandak poto nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Pencet kenop kamera.

Cara moto selfie nganggo kamera hareup

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok

.

3

Pikeun moto, pencet kenop kamera. Poto dicandak langsung saatos Anjeun

ngaleupaskeun kenop kamera.

Make lampu kilat kamera poto

1

Sawaktos kamera kabuka, ketok .

2

Pilih setelan lampu kilat nu Anjeun hoyong.

3

Candak poto.

Pikeun make pungsi zum

Basa kamera dibuka, pencet kenop polume ka luhur atawa ka luhur.

Basa kamera dibuka, ciwit asup atawa ciwit ka luar dina layar kamera.

94

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarekam video nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

.

3

Pikeun ngamimitian ngarekam video, pencet kenop kamera.

4

Pikeun eureun ngarekam, pencet deui kenop kamera eta.

Cara ngarekam video

1

Aktipkeun kamera.

2

Upami modeu video teu dipilih, gesek layar pikeun milih

.

3

Arahkeun kamera ka arah subjek.

4

Jang ngamimitian ngarekam, ketok .

5

Jang reureuh ngarekam video, ketok . Jang neruskeun ngarekam, ketok .

6

Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok .

Cara nyandak poto lamun nuju ngarékam pidéo

To take a photo when recording a video, ketok . Poto dicandak langsung saatos

Anjeun ngaleupaskeun kenop kamera.

Nempo poto sareng video anjeun

1

Aktipkeun kamera, teras ketok gambar leutik pikeun muka poto atawa videp.

2

Sintreuk kenca atawa katuhu pikeun nempokeun poto sareng klip video Anjeun.

Pikeun mupus poto atawa video nu direkam

1

Kotektak ka poto atawa video nu hayang dipupus ku anjeun.

2

Ketok layar sangkan nembongan.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus pikeun ngonpirmasi.