Sony Xperia XA Ultra - Nganggo Smile Shutter™‎ pikeun moto ramo nu seuri

background image

Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri

Pake tehnologi Smile Shutter™ pikeun moto ramo basa keur seuri. Kamera ngadeteksi

nepi ka lima rupa jeung milih hiji rupa kanggo deteksi seuri jeung pokus otomatis.

Sawaktos rupa nu dipilih seuri, kamera sacara otomatis nyandak poto.

Cara ngaktipkeun Smile Shutter™

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok .

3

Téangan terus ketok

Téwak otomatis > Smile Shutter.

Pikeun moto nganggo Smile Shutter™

1

Sawaktos kamera dibuka tur Smile Shutter™ dihurungkeun, arahkeun kamera ka

subyek Anjeun. Kamera milih rupa mana nu bade difokuskeun.

2

Rupa nu dipilih nembongan di jero bingkai berwarna tur poto nu dicandak sacara

otomatis.

3

Upami taya seuri nu dideteksi, pencet kenop kamera pikeun moto sacara manual.

95

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.