Sony Xperia XA Ultra - Milari nomer identipikasi alat anjeun

background image

Milari nomer identipikasi alat anjeun

Alat Anjeun gaduh nomer ID (identipikasi) nu unik. Dina alat anjeun, nomer ieu disebut

oge IMEI (International Mobile Equipment Identity). Anjeun kudu gaduh tironan nomer ieu.

Anjeun bisa wae butuh kana eta nomer, contona, lamun anjeun ngakses Ladenan

rojongan Xperia™ Care jeung kudu ngadaptarkeun alat anjeun. Upami alat anjeun

dipaling, sababaraha operator jaringan bisa make nomer ieu jang ngeureunkeun alat

ngakses jaringan di nagara anjeun.

17

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang nempo Nomer IMEI anjeun dina tutup labél

1

Buka panutup liang kartu SIM nano jeung mémori.

2

Séréd kaluar baki labél na. Nomer IMEI nyaéta dipintonkeun dina laci labél.

Jang nempo Nomer IMEI anjeun, anjeun bisa ogé muka papan kenop terus asupkeun

*#06#

.

Jang nempo Nomer IMEI Anjeun tina setelan alat

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Status > Inpormasi IMEI.