Sony Xperia XA Ultra - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Make Wi-Fi jang ngajalajah Internet, ngundeur aplikasi, atawa ngirinkeun jeung narima

surelek. Saenggeus Anjeun kasambung kana jaringan Wi-Fi, alat Anjeun bakal nginget

jaringan eta jeung otomatis kasambung laun engke deui Anjeun aya dina wewengkon

jaringan eta.
Sababaraha hiji jaringan Wi-Fi bakal menta Anjeun asup ka hiji kaca web sateuacan

meunangkeun wasa ka jaringan eta. Kontak administrator jaringan Wi-Fi nu berhubungan

pikeun meunangkeun inpo nu leuwih lengkep.
Jaringan Wi-Fi bisa jadi jaringan bebas atawa aman:

Jaringan bebas dicirian ku disabeulah ngaran jaringan Wi-Fi.

Jaringan aman dicirian ku disabeulah ngaran jaringan Wi-Fi.

Sababaraha hiji jaringan Wi-Fi moal nembongan dina daptar jaringan nu sadia kusabab eta

jaringan teu ngabewarakeun ngaran jaringan (SSID) na. Lamun Anjeun apal ngaran jaringan na,

Anjeun bisa nambahkeun sacara manual kana daptar jaringan Wi-Fi nu sadia.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Wi-Fi

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok geseran pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Wi-Fi.

Hal ieu bakal ngabutuhkeun sababaraha detik saencan Wi-Fi diaktipkeun.

Cara otomatis nyambungkeun ka jaringan Wi-Fi

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok geseran pikeun ngaktipkeun

Wi-Fi. Sadaya jaringan Wi-Fi nu sadia

dipintonkeun.

4

Ketok hiji jaringan Wi-Fi pikeun nyambungkeun. Kanggo jaringan aman, asupkeun

kecap akses nu cocog. dipintonkeun di bar status sanggeus nyambung.

Pikeun neangan jang jaringan anyar nu sadia, ketok , terus ketok

Refresh. Lamun Anjeun teu

bisa nyambung kana jaringan Wi-Fi, tingali tips cara ngungkulan nu cocog jang alat Anjeun di

www.sonymobile.com/support/

.

45

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nambahkeun jaringan Wi-Fi kalayan manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok >

Tambahkeun jaringan.

4

Asupkeun inpormasi

Ngaran jaringan (SSID).

5

Pikeun milih jinis kaamanan, toel widang

Kaamanan.

6

Lamun disuhunkeun, tuliskeun kecap akses.

7

Jang ngedit sababaraha pilihan lanjutan sapertos setelan proksi jeung IP, ketok

Pilihan maher terus edit pilihan nu dipikahayang.

8

Ketok

Simpen.

Kontak administrator jaringan Wi-Fi Anjeun pikeun meunangkeun SSID Jaringan jeung kecap

akses.

Ningkatkeun kakuatan sinyal Wi-Fi

Aya sababaraha hal anu tiasa anjeun laksanakeun pikeun ningkatkeun panarimaan Wi-Fi:

Pindahkeun alat anjeun langkung caket kana titik aksés Wi-Fi.

Pindahkeun titik aksés Wi-Fi ngajauhan tina barang anu tiasa ngahalangan atawa

ngaganggu.

Ulah nutupan wewengkon anténeu Wi-Fi alat anjeun (wewengkon nu disorot dina

gambar).

Setelan Wi-Fi

Sawaktos anjeun nyambung ka Wi-Fi jaringan Wi-Fi di mana aya jaringan nu sadia di

sakuliling, Anjeun bisa nempo status jaringan ieu. Anjeun oge tiasa ngaktipkeun alat

pikeun mere beja lamun Wi-Fi jaringan nu kabuka kadeteksi.

Cara ngaktipkeun bewara jaringan Wi-Fi

1

Hurungkeun Wi-Fi lamun acan dihurungkeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

4

Ketok >

Tingkat Maher.

5

Séréd géséran di sisi

Bewara jaringan ka katuhu.

Cara nempo inpo nu leuwih wincik ihwal jaringan Wi-Fi nu disambungkeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok jaringan Wi-Fi nu keur disambungkeun. Inpo wincikan jaringan

dipintonkeun.

Cara nambah kawijakan sare Wi-Fi

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok , terus ketok

Tingkat Maher > Aktipkeun terus Wi-Fi keur sare.

4

Pilih hiji pilihan.

46

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun manggihan alamat MAC pikeun alat anjeun

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Ketok .

Alamat MAC dipinton dina daptar.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nyaeta standar jaringan nirkabel nu mantuan anjeun

nyieun sambungan jaringan nirkabel nu aman. Upami Anjeun gaduh saeutik pengetahuan

latar tukang tentang kaamanan nirkabel, WPS nyieu eta leuwih gampil kanggo Anjeun

pikeun nyetel enkripsi Wi-Fi Protected Access® (WPA) pikeun ngamankeun jaringan

Anjeun. Anjeun oge tiasa nambah alat anyar ka jaringan nu tos aya tanpa kudu nuliskeun

kecap akses nu panjang.
Pake salah sahiji metodeu ieu pikeun ngaktipkeun WPS:

Metodeu kenop pencet – ngan saukur mencet kenop dina alat nu dirojong ku WPS,

contona, router.

Metodeu PIN – alat Anjeun nyieun PIN (Personal Identification Number) acak, nu Anjeun

tuliskeun dina alat nu dirojong ku WPS.

Pikeun nyambungkeun kana jaringan Wi-Fi make kenop WPS

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Hurungkeun Wi-Fi lamun acan dihurungkeun.

4

Ketok >

Tingkat Maher > Kenop Pencet WPS, terus pencet kenop WPS dina

alat nu ngarojong WPS.

Pikeun nyambungkeun kana jaringan Wi-Fi make PIN WPS

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Wi-Fi.

3

Hurungkeun Wi-Fi lamun acan dihurungkeun.

4

Ketok >

Tingkat Maher > Entri PIN WPS.

5

Dina alat nu ngarojong WPS, asupkeun PIN nu nembongan dina alat Anjeun.