Sony Xperia XA Ultra - Ngadalikeun pamakean data

background image

Ngadalikeun pamakean data

Anjeun tiasa ngalacak jumlah data nu ditransfer ka sareng ti alat Anjeun make data

seluler atawa sambungan Wi-Fi salami periode nu ditangtukeun. Contona, Anjeun tiasa

nempo jumlah data nu dipake ku aplikasi individu. Kanggo data nu ditransper make

sambungan data seluler, Anjeun oge tiasa nyetel ati-ati sareng wates pamakean data

supados teu aya bea tambahan.

Nyaluyukeun setelan pamakean data tiasa mantuan Anjeun pikeun ngadalikeun pamakean

data tapi teu bisa ngajamin pencegahan beaya tambahan.

Pikeun ngahurungkeun atanapi mareuman patalimarga data

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

3

Sered geseran nu aya di gigireun

Lalar liwat data seluler pikeun ngaktipkeun

atawa nganonaktipkeun patalimarga data.

Waktos patalimarga data dipareuman, alat Anjeun masih bisa nyieun sambungan Wi-Fi, NFC

jeung Bluetooth®.

Pikeun nyetel sauran ati-ati pamakean data

1

Pastikeun patalimarga data seluler diaktifkeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

4

Pikeun nyetel tingkat sauran ati-ati, sered garis ati-ati ka nilei nu dipikahoyong.

Anjeun nampa hiji bewara sauran ati-ati basa jumlah patalimarga data ngedeketan

tingkat nu Anjeun setel.

Cara nyetél wates pamakéan data sélulér

1

Pastikeun patalimarga data sélulér diaktipkeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Pamakean data.

4

Séréd géséran di sisi

Setel wates data seluler ka katuhu, terus ketok OKE.

5

Pikeun nyetél wates pamakéan data sélulér, séréd garis bates data ka niléi nu

dipikahoyong.

Upami pamakéan data sélulér anjeun geus nepi ka wates nu disetél, patalimarga data sélulér

dina alat anjeun bakal otomatis dipareuman.

Pikeun ngadalikeun pamakean data kanggo aplikasi individu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Pamakean data.

3

Ketok aplikasi nu ku Anjeun hoyong dikadalikeun, terus sered geseran di gigireun

Watesan data latar tkng aplikasi ka katuhu terus ketok OK.

4

Pikeun ngakses setelan nu leuwih khusus kanggo aplikasi eta (upami sadia), ketok

Setelan aplikasi tur jieun perobahan nu dipikahoyong.

Kinerja ti aplikasi individu bisa jadi dipangaruhan upami Anjeun ngarobah setelan pamakean

data nu berhubungan.

Cara mariksa pamakean data Anjeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Pamakean data.

3

Ketok , terus ketok

Pinton Wi‑Fi.

4

Jang nempo inpormasi ihwal jumlah data nu geus dikirim tina Wi-Fi, ketok tab

Wi-

Fi.

5

Jang nempo inpormasi ihwal jumlah data nu geus dikirim tina koneksi data seluler,

ketok tab

Seluler.

49

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.