Sony Xperia XA Ultra - Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun

background image

Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun

Anjeun bisa ngabagikeun koneksi data seluler Anjeun jeung alat sejen make sababaraha

cara:

Ranggitan USB – bagikeun koneksi data seluler Anjeun jeung hiji komputer nganggo

kabel USB.

Ranggitan Bluetooth® – bagikeun koneksi data seluler Anjeun nepi ka lima alat sejen

ngalangkungan Bluetooth®.

Hotspot Wi-Fi portabel – bagikeun koneksi data seluler Anjeun babarengan nepi ka 10

alat sejen, kaasup alat nu ngarojong teknologi WPS.

Pikeun ngabagikeun koneksi data Anjeun make kabel USB

1

Nonaktipkeun sadaya sambungan kabel USB anjeun ka alat.

2

Pake kabel USB nu datang sareng alat Anjeun, sambungkeun alat Anjeun ka hiji

komputer.

3

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

4

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port.

5

Sered geseran di sisi

Ranggitan USB ka katuhu, terus ketok OKE upami ditaros.

ditembongkeun dina bar status sawaktos Anjeun tos disambungkeun.

6

Jang eureun babagi koneksi data Anjeun, sered geseran di gigireun

Ranggitan

USB ka kenca atawa pegatkeun sambungan kabel USB.

Anjeun teu tiasa babagi koneksi data alat ajeun sareng kartu SD liwat kabel USB di waktu nu

sami.

47

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngabagikeun sambungan data seluler Anjeun sareng alat Bluetooth® nu sejen

1

Pastikeun yen alat Anjeun sareng alat Bluetooth® eta tos disapasangkeun tur

patalimarga data seluler eta diaktipkeun dina alat Anjeun.

2

Alat Anjeun: Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port teras

sered geseran di gigireun

Ranggitan Bluetooth ka katuhu.

4

Alat Bluetooth®: Setel alat supados alat eta tiasa meunangkeun koneksi jaringan

make Bluetooth®. Upami alat eta komputer, tingal parentah nu sasuai pikeun

ngarengsekeun setelan. Upami alat eta ngajalankeun sistem operasi Android™,

ketok ikon setelan di gigireun ngaran alat nu disapasangkeun sareng alat Anjeun

nu aya dina

Setelan > Bluetooth > Alat nu disapasangkeun, teras cirian kotak

cek

Akses internet.

5

Alat Anjeun: Dagoan nembongan dina bar status. Saatos eta nembongan,

setelan rengse.

6

Pikeun ngeureunkeun babagi sambungan data seluler Anjeun, sered geseran di

gigireun

Ranggitan Bluetooth ka kenca.

Pungsi

Ranggitan Bluetooth dipareuman unggal Anjeun mareuman alat atawa mareuman

pungsi Bluetooth®.

Kanggo inpo nu lain tentang nyapasangkeun tur ngaktipkeun patalimarga data seluler, tingal

Masangkeun alat anjeun jeung alat Bluetooth® nu sejen

dina kaca 120 sareng

Nambahkeun

jaringan virtual pribadi

dina kaca 50.

Make alat anjeun minangka hotspot Wi-Fi portabel

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port.

3

Ketok

Setelan hotspot portabel > Konpigurasikeun hotspot Wi-Fi.

4

Asupkeun inpormasi

Ngaran jaringan (SSID).

5

Pikeun milih jinis kaamanan, toel widang

Kaamanan. Lamun disuhunkeun,

tuliskeun kecap akses.

6

Ketok

Simpen.

7

Ketok terus sered geseran di sisi

Hotspot portabel ka katuhu.

8

Upami ditaros, ketok

OKE jang ngonpirmasi. nembongan dina bar status pas

hotspot Wi-Fi portabel tos aktip.

9

Jang eureun babagi koneksi data Anjeun ngaliwatan Wi-Fi, sered geseran di

gigireun

Hotspot portabel ka kenca.

Ngidinan alat nu ngarojong WPS jang make koneksi data seluler Anjeun

1

Pastikeun alat Anjeun manglaku jadi hotspot Wi-Fi portabel.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port >

Setelan hotspot portabel.

4

Sered geseran di sisi

Bisa diteang ka katuhu.

5

Dina

Konpigurasikeun hotspot Wi-Fi, pastikeun hotspot portabel Anjeunis

diamankeun ku kecap akses.

6

Ketok

Kenop Pencet WPS, terus turutan pituduh nu cocog. Alternatip sejen,

ketok >

Entri PIN WPS, terus asupkeun PIN nu nembongan di alat nu ngarojong

WPS.

Cara ngaganti ngaran atawa ngamankeun hotspot portabel Anjeun

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Nranggitkeunt & hotspot port.

3

Ketok

Setelan hotspot portabel > Ngonpigurasi hotspot.

4

Tuliskeun

Ngaran jaringan (SSID) kanggo jaringan.

5

Pikeun milih jinis kaamanan, toel widang

Kaamanan.

6

Lamun disuhunkeun, tuliskeun kecap akses.

7

Ketok

Simpen.

48

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.