Sony Xperia XA Ultra - Ngonci jeung muka konci layar

background image

Ngonci jeung muka konci layar

Lamun alat anjeun diaktipkeun teras dianggurkeun sababaraha waktu, layar bakal

moekan pikeun ngahemat daya batre, tur otomatis ngonci. Konci nyegah tindakan nu teu

dipikahayang dina layar rampa lamun keur teu dipake ku Anjeun. Basa meuli alat anjeun,

konci usap layar dasar tos dipangnyetelken. Artina Anjeun kudu ngagesek layar ka luhur

jang muka konci na. Engke Anjeun bisa ngarobah setelan kaamanan jeung nambahkeun

konci jinis sejen. Tempo

Konci layar

di halaman 11.

Pikeun ngaktipkeun layar

Pencet sakeudeung kenop daya .

21

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngonci layar

Sawaktos layar keur aktip, pencet sakeudeung kenop daya .