Sony Xperia XA Ultra - Layar Utama

background image

Layar Utama

Layar Utama téh titik mimiti keur maké alat anjeun. Eta téh jiga desktop dina layar

komputer. Layar Utama anjeun tiasa gaduh tujuh panél, langkung rubak ti pintonan layar

biasa. Jumlah panél Layar Utama téh ditembrakkeun kalayan runtuyan titik-titik di palih

handap Layar Utama Titik nu disorot nempokeun yén panel tempat anjeun aya ayeuna.

1

Panganteur ka Xperia™ widget — Ketok keur muka widget jeung pilih hiji tugas sapertos nyalin eusi tina

alat heubeul anjeun atawa setél ladén Xperia™

2

Titik — Ngawakilan jumlah jandéla Layar Utama

Pikeun pindah ka layar Utama

Pencet .

Ngotektak Layar Utama

Panel layar utama

Anjeun tiasa nambahkeun panel anyar ka layar urama (dugi ka maksimum tujuh panel)

jeung mupus panel. Anjeun oge tiasa nyetel panel nu ku anjeun hayang dipake minangka

panel layar Utama.

22

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyetel hiji panel minangka panel Layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon nu mana wae dina layar Utama Anjeun nepi ka alat

ngagater.

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak panel nu hayang disetel jadi

panel Layar Utama anjeun nu utama, teras ketok di juru kenca luhur.

Cara nambah panél ka layar Utama anjeun

1

Toél jeung tahan widang mana waé di layar Utama anjeun nepi ka alatna ngageter.

2

Jang ngotéktak panél, sintreuk terus ka beulah katuhu atawa ka kénca, terus

ketok .

Cara mupus hiji panél tina layar Utama

1

Toél jeung tahan widang mana waé di layar Utama anjeun nepi ka alatna ngageter.

2

Sintreuk kénca atawa katuhu pikeun ngotéktak panél nu anjeun hoyong pupus,

teras ketok di beulah katuhu luhur panél.

Setélan layar utama

Pikeun mupus pamasangan aplikasi tina layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon nu mana wae dina layar Utama Anjeun nepi ka alat

ngagater.

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak jandela eta. Sadaya aplikasi

anu tiasa dicopot dicirian ku .

3

Ketok aplikasi nu hayang dicabut pamasanganna ku anjeun, terus ketok

Pupuskeun.

Sababaraha aplikasi nu ditunjukkeun ku saukur tiasa dinonaktipkeun, jeung teu tiasa

dipupus. Nganonaktipkeun aplikasi mupus kabeh data, tapi aplikasi tiasa diaktipkeun deui ti

Setelan > Aplikasi.

Cara ngaluyukeun ukuran ikon dina layar Utama Anjeun

1

Toél jeung tahan widang mana waé di layar Utama anjeun nepi ka alatna ngageter,

terus ketok .

2

Ketok

Ukuran ikon, teras pilih hiji pilihan.