Sony Xperia XA Ultra - Latar tukang jeung tema

background image

Latar tukang jeung tema

Anjeun tiada ngaluyukeun Layar utama ku gaya nyalira make wallpaper sareng rupa-rupa

tema.

26

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah wallpaper Layar Utama anjeun

1

Colék teras hiji widang kosong di Layar Utama anjeun nepi ka alat ngageter.

2

Ketok

Wallpaper tur pilih hiji pilihan.

Nyetel tema

1

Colék teras hiji widang kosong di Layar Utama anjeun nepi ka alat ngageter.

2

Ketok

Tema.

3

Pilih hiji pilihan teras turutan pitunjuk dina alat Anjeun.

Sawaktos Anjeun ngarobah tema, latar tukang oge robah di sababaraha aplikasi.