Sony Xperia XA Ultra - Ikon dina bar status.

background image

Ikon dina bar status.

Ikon status

Taya kartu SIM

Kakuatan sinyal

Taya sinyal

Roaming

Ngirim sareng ngundeur data LTE

29

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngirim sareng ngundeur data GPRS

Ngirim sareng ngundeur data EDGE

Ngirim sareng ngundeur data 3G

Ngirim jeung ngundeur data seluler

Sambungan Wi-Fi diaktipkeun jeung jaringan nuju ditransmisikeun

Sambungan Wi-Fi diaktipkeun tapi teu aya sambungan Internet.
Ikon ieu oge nembongan basa Anjeun nyobaan pikeun nyambungkeun ka

jaringan Wi-Fi aman. Saatos berhasil asup, tanda parentah eta bakal leungit.
Di tempat di mana Google™ diwagel, contona, Tiongkok, tanda parentah eta

tiasa nembongan sanajan alat disambungkeun ka jaringan Wi-Fi tur aya

sambungan Internet nu berpungsi sae

Status batre

Batre nuju dieusi

Panghemat batre diaktipkeun

Modeu pesawat diaktipkeun

Pungsi Bluetooth® diaktipkeun

Mikropon dijempekeun

Sepeker telepon dihurungkeun

Modeu Ulah ganggu diaktipkeun

Idinan pangacualian dina modeu Ulah diganggu

Modeu geter

Alarm disetel

GPS diaktipkeun

Singkronisasi keur dijalankeun

Masalah dina asup atawa singkronisasi

Gumantung kana propaider laden, jaringan jeung/atawa wewengkon, fungsi atawa ladenan

anu dinyatakeun ku sababaraha ikon dina daptar ieu tiasa wae teu sadia.

Cara ngatur ikon palang status

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Ikon sistem.

3

Cirian kotak céntang jang ikon sistem nu anjeun hoyong némbongan di palang

status.

Ikon bewara

Talatah teks atawa multimedia anyar

Telepon lasut

Telepon tunda heula

Terusan telepon diaktipkeun.

Talatah suratsora anyar

Talatah surelek anyar

30

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngundeur data

Munggah data

Data seluler dinonaktipkeun

Jalankeun setelan dasar alat Anjeun

Apdet software sadia

Apdet sistem teu sadia

Ngundeur apdet sistem

Ketok pikeun masang apdet sistem nu diundeur

Ngabolaykeun gandéng hurung

Poto layar ditewak

Talatah chat Hangouts™ anyar

Chat video sareng babaturan nganggo aplikasi Hangouts™

Smart Connect diaktipkeun

Lagu nuju diputer

Radio hurung

Alat disambungkeun ka komputer liwat kabel USB

Panyimpenan internal 75% pinuh — ketok pikeun nransper data ka kartu memori

Ati-ati

Bewara (nu teu dipintonkeun) nu lain

Teu sadaya ikon nu bakal nembongan dina alat Anjeun didaptarkeun di dieu. Ikon ieu ngan

kanggo tujuan referensi, tur tiasa berobah tanpa aya bewara.

Pikeun ngablokir aplikasi tina ngirim bewara

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Bewara aplikasi.

3

Pilih hiji aplikasi.

4

Sered geseran di sisi

Blokir sadaya ka katuhu.