Sony Xperia XA Ultra - News Suite

background image

News Suite

Make aplikasi News Suite

News Suite nyaeta aplikasi warta dua dina hiji nu mintonkeun konsep dua tab: pindah

diantawis tab Warta, anjeun tiasa manggihan ngeunaan kajadian ayeuna panganyarna,

jeung tab My Feed, anjeun tiaasa maca kabeh warta nu pakait ka minat anjeun

.

Aplikasi News Suite teu sadia di kabeh pasar.

Cara muka aplikasi News Suite

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok .

122

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.