Sony Xperia XA Ultra - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack nyaeta laden nu maca layar jang pamake nu kaganggu titingalian. TalkBack

make eupan balik ngomong pikeun ngajelaskeun unggal kajadian atawa aksi nu

dipilampah dina alat Android anjeun. TalkBack ngajelaskeun antar muka jeung maca

misalah software, bewara jeung talatah.

Pikeun ngaktipkeun TalkBack

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aksesibilitas > TalkBack.

3

Ketok sakelar on-off teras ketok

OKE.

Pikeun ngarobah preferensi ucapan, umpan balik, sareng toelan kanggo TalkBack, ketok

Setelan.

TalkBack langsung muka tutorial saatos Anjeun ngaktipkeun fitur ieu. Pikeun kaluar ti tutorial,

ketok kenop

Kaluar dua kali.

128

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nganonaktipkeun TalkBack

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok dua kali .

2

Panggihan tur ketok dua kali

Setelan > Aksesibilitas> TalkBack.

3

Ketok dua kali sakelar on-off teras ketok dua kali

OKE.

129

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.