Sony Xperia XA Ultra - Додавање географски местоположби во фотографиите

background image

Додавање географски местоположби во фотографиите

Вклучете ја функцијата за зачувување на локацијата за да се додаде приближната географска
локација во фотографиите при нивното правење. Географската локација се одредува со
користење безжични мрежи и/или со технологијата GPS.
Кога на екранот на камерата ќе се појави , зачувувањето на локацијата е вклучено, но
географската местоположба не е пронајдена. Кога ќе се појави , зачувувањето на локацијата е
вклучено и географската локација е достапна, па таа може да се додаде во фотографијата. Кога
ниту еден од овие симболи не се појавува, зачувувањето на локацијата е исклучено.

Вклучување на гео-означувањето

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Локација.

3

Повлечете го лизгачот во положбата за вклучено.

4

Активирајте ја камерата.

5

Допрете .

6

Пронајдете го Зачувување локации. Повлечете го лизгачот во положбата за
вклучено.