Sony Xperia XA Ultra - রেডিও শোনা

background image

পরবডও পোনা

আপিার যরন্ত্র থাকা FM করনরও কযরকারিা FM করনরওর মতই কাজ করর৷ উ্াহরণস্বরূপ, আপনি

FM করনরও ব্রাউজ কররত ও শুিরত পাররি ও কসগুনিরক নপ্রয়রূরপ সংরক্ষণ কররত পাররি৷

করনরওটি ব্যবহার করার আরে আপিারক অবি্যই যরন্ত্র ককারিা তারযুক্ত কহররসট বা কহররফাি

সংযুক্ত কররত হরব৷ কযরহতু কহররসট বা কহররফাি একটি অ্যার্টেিা নহসারব কাজ করর৷ এই

যন্ত্রগুনির একটি সংযুক্ত করার পরর, আপনি যন্ চাি তাহরি, অনরওরক নরভাইরসর স্পীকারর

সু্যইচ কররত পাররি৷

1

নপ্রয় তানিকা

2

করনরও চািু/বন্ধ কবাতাম

3

কমিু নবকল্প ক্খুি

4

টিউি করা ন্রিরকারয়নন্স

5

একটি চ্যারিিরক নপ্রয়রূরপ সঞ্চয় বা অপসারণ করুি

6

রায়াি টিউি করা

7

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড - চ্যারিিগুনির মরধ্য একটি কথরক অি্যটিরত কযরত রাি ন্রক বা বাম ন্রক টািুি

8

ককারিা চ্যারিি সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক উপরর নিরয় যাি

9

একটি সংরনক্ষত নপ্রয় চ্যারিি

10 ককারিা চ্যারিি সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক িীরচ নিরয় যাি

FM করনরও কিািা

1

আপিার যরন্ত্রর সারথ একটি কহররসট বা কহররফারির একটি কসট সংযুক্ত করুি৷

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি৷

3

এফএম পরবডও খুজরজ আিরতা চাপুি৷ ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড অিুযায়ী কস্ক্রাি করার সময়

উপিভ্য চ্যারিিগুনি ্ৃনষ্টরোচর হয়৷

আপনি যখি FM করনরওটি সূচিা কররি, উপিভ্য চ্যারিিগুনি স্বয়ংন্রিয়ভারব হানজর হয়৷ ককারিা চ্যারিরির

যন্ RDS তথ্য থারক, তাহরি আপনি চ্যারিিটি কিািা শুরু করার করয়ক কসরকন্ড পরর তা হানজর হয়৷

পছ্দেসই করনরও চ্যারিিগুনির মরধ্য কযরত

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডটিরক রাি ন্রক বা বাম ন্রক কটরি আিুি৷

103

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

করনরও চ্যারিরির জি্য একটি িতুি সন্ধারির সূচিা কররত

1

করনরও কখািা থাকা অব্থিায় টিপুি৷

2

চ্যায়নিগুবির িন্য সন্ধান করুন আিরতা চাপুি৷ করনরও সব ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড স্ক্যাি

করর এবং উপিভ্য সব চ্যারিি প্র্নিদেত হয়৷

স্পীকারর করনরও ধ্বনি পাল্টারত

1

করনরও কখািা থাকা অব্থিায় টিপুি৷

2

স্পীকায়র িািান আিরতা চাপুি৷

তারযুক্ত হ্যান্ডরসরট বা কহররফারি ধ্বনি কফরারত টিপুি এবং পহডয়ফানগুবিয়ি প্লি করুন আিরতা চাপুি৷

TrackID™ ব্যবহার করর FM করনরওরত ককািও োি সিাক্ত কররত

1

োিটি যখি আপিার কফারির FM করনরওরত বারজ, আিরতা চাপুি, এবং TrackID™

নিবদোচি করুি৷

2

TrackID™ অ্যান্লিরকিিটি োিটিরক িমুিা নহসারব ব্যবহাররর সময় একটি প্রেনত সূচক

উপন্থিত হয়৷ িিাক্তকরণ সফি হরি, আপিারক ফিাফি বা স্ভোব্য ফিাফিগুনির একটি

তানিকা ক্ওয়া হরব৷

3

FM করনরওরত নফরর যাওয়ার জি্য, আিরতা চাপুি৷

TrackID™ অ্যান্লিরকিি এবং TrackID™ পনররষবা সব ক্রি/অঞ্চরি সমথদে িয়, অথবা সব কিটওয়াকদে দ্বারা

এবং/অথবা সব এিাকার পনররষবা প্র্ািকারীর্র দ্বারা সমনথদেত িয়৷